HOME   |   ABOUT US   |    SERVICE   |   PARTNERS   |   FAQ
ส่วนต่างๆของหนังสือ
หนังสือแต่ละเล่มย่อมประกอบด้วยส่วนสำคัญต่างๆที่นักศึกษาควรรู้จักดังต่อไปนี้

        ใบหุ้มปก( Book Jecket or Dust Jacket ) คือกระดาษที่หุ้มปกหนังสือใช้กระดาษดีมีภาพสีสวยๆอันเป็น
ความหมายที่สัมพันธ์กับหนังสือ มีชื่อหนังสือและชื่อผู้เขียนอยู่ที่ด้านหน้าของใบหุ้มปกส่วนด้านหลังและส่วนที่พับเข้าในปกอาจมีภาพและประวัติของผู้เขียน  เนื้อเรื่องย่อของหนังสือบ้าง  หรือคำวิจารณ์โดยย่อของหนังสือบ้างสำหรับใบหุ้มปกนี้ห้องสมุดจะเก็บไว้ในการจัดนิทรรศการหนังสือ
ใหม่ใบหุ้มปกนี้ถ้าเป็นหนังตำราจากต่างประเทศแล้วพบแทบทุกเล่ม สำหรับตำราในเมืองไทยอาจพบบ้างแต่ถ้าเป็นตำราปกอ่อนแล้วแทบจะกล่าวได้ว่าไม่มีเลย ส่วนหนังสือนวนิยายภาษาไทยจะแทบทุกเล่ม  ใบหุ้มปกนี้จะช่วยให้ปกหนังสือเก่าช้า
   
        ปกหนังสือ( Cover )
ประกอบด้วยปกหน้าและปกหลัง  อาจเป็นปกอ่อนหรือปกแข็งหุ้มผ้าแรกซีนหรือปกหนังอย่างดีก็ได้  ปกช่วยรักษารูปทรงของหนังสือได้ให้คงทนถาวร  ปกหน้าและปกหลังติดต่อกันโดยมีสันปก ( Spine ) ช่วยยึด บนปกหน้าจะมีชื่อ หนังสือ ชื่อผู้แต่ง และอาจมีชื่อสำนักพิมพ์ด้วยถ้าเป็นหนังสือสันหนาๆบนสันปกจะมีชื่อหนังสือ  ชื่อผู้แต่งและอาจมีเครื่องหมายของสำนักพิมพ์ที่ปรากฎบนสันปกด้วย ส่วนหนังสือสันบางๆมักไม่มีข้อความใดเลย  และบนสันปกนี้เองบรรณารักษ์อาจเขียนเลขเรียกหนังสือ
ไว้ตอนส่วนล่างๆของสัน  ส่วนหนังสือสันบางๆก็จะเขียนไว้บนปก
 
        ใบรองปก( Fiy  Leaf )                                             
ส่วนมากเป็นแผนกระดาษเปล่าอยู่ต่อจากปกหน้าและปกหลังช่วยยึดปกหนังสือให้ติดกัน ใบรองปกนี้ถ้าเป็นหนังสือปกแข็งมัก จะมีขนาดใหญ่เต็ม 2 หน้า คือ ทั้งติดกับปกและเป็นใบรองปกด้วย  บางครั้งจะมีรูปภาพตารางแสดงน้ำหนักโมเลกุลหรือวาเลนซี่ของธาตุต่างๆ หรือลวดลายสวยๆ ใบรองปกที่อยู่ติดกับปกหลังนั้นบรรณารักษ์ใช้เป็นที่ติดบัตรกำหนดส่งและบัตรยืม
 
        หน้าชื่อเรื่อง( Half Title Page )                             
หนังสือบางเล่มเท่านั้นที่จะมีหน้าชื่อเรื่องมักจะข้ามไปมีหน้าปกในเลยทีเดียว  บนหน้าชื่อเรื่องนี้จะมีเพียงชื่อหนังสือเท่านั้น  ไม่มีข้อความใดๆ
หนังสือบางเล่มนั้น เช่น หนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องบิน เป็นต้นหน้านี้เรียกว่า Frontispiece แต่จะพบน้อยมากแม้หนังสือที่พิมพ์ในต่างประเทศยิ่งหนังสือไทยด้วยแล้วไม่เคยพบเลย
  
        หน้าปกใน( Title Page )
หนังสือทุกเล่มจะต้องมีหน้าปกใน เพราะเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดที่นักศึกษาจะใช้รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้นจากหน้านี้ ทำบรรณานุกรมประกอบรายงานหรือบทนิพนธ์ที่นักศึกษาทำ ที่หน้านี้จะมีชื่อเรื่อง ส่วนขยายชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้แต่งรวม (ถ้ามี )ชื่อผู้แปล (ถ้าเป็นหนังสือแปล)ถ้าเป็นหนังสือวิชาการ อาจมีคุณวุฒิของผู้เขียนหรือผู้แปลปรากฎอยู่ด้วย เพื่อแสดงว่า หนังสือเล่มนั้นเขียนโดยผู้มีความรู้ในวิชานั้นจริงๆนอกจากนั้นอาจมีครั้งที่พิมพ์และปีที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ สถานที่ตั้งของสำนักพิมพ์ไปพิมพ์ด้วย ถ้าหนังสือนั้นเป็นผลจากการรวบรวมของนักเขียนคนใดคนหนึ่งก็จะมีชื่อผู้รวบรวมปรากฏอยู่นบหน้านี้ ด้วย
        หน้าลิขสิทธิ์
      โดยมากจะอยู่ด้านหลังของปกหนังสือ   หน้านี้จะแสดงถึงจำนวนครั้งที่จดลิขสิธ์  เวลาที่จดลิขสิทธฺ์  ใครเป็นเจ้าของ     หนังสือใดมีการจดลิขสิทธิ์หลายครั้งแสดงว่าหนังสือนั้นมีการปรับปรุงบ่อย
        หน้าคำอุทิศ   อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้    ถ้ามีมักจะอยู่ก่อนคำนำเป็นหน้าที่ผู้เขียนเขียนคำอุทิศสั้นๆให้แก่บุคคลที่เคารพรักใคร่หรือผู้ที่มีอุปการะต่อผู้เขียน
        หน้าคำนำ    เป็นหน้าที่มีความหมายสำคัญมาก   ซึ่งผู้อ่านทุกคนไม่ควรพลาดการอ่านคำนำ  เพราะในหน้าคำนำจะบอกให้ทราบ ถึงวัตถุประสงค์ของการเขียนหนังสือ  ขอบเขตของเนื้อหาในแต่ละเล่ม   สำหรับในภาษาไทยนั้นบางเล่มอาจคำว่า "คำนำ"
แต่อาจใช้คำว่า  คำปรารภ  หรื อ คำชี้แจง
        หน้าสารบาญหรือหน้าสารบัญ   หนังสือบางเล่มอาจจัดสารบัญให้ติดกับหน้าปกใน  แต่บางเล่มอาจอยู่หลังหน้าคำนำ  จะบอกให้ทราถึงลำดับเนื้อหาของหนังสือในเล่มเป็นบทๆ โดยมีเลขประจำบท
        มีชื่อของแต่ละบท   จะช่วยให้สามารถสืบค้นข้อมูลใด้ง่าย
        สารบาญภาพหรือสารบัญแผนที่   หนังสือที่มีแผนที่แผนภูมิหรือภาพประกอบอยู่ในเล่มมากๆผู้เขียนมักจะทำสารบัญแผนที่แผนภูมิหรื อสารบารรูปภาพ  พิมไว้แล้วบอกว่าอยู่หน้าใด
       เนื้อเรื่องของหนังสือ  คือเนื้อหาของหนังสือตั้งแต่บทที่  1ถึงบทสูดท้าย   เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของหนังสือหนังสือใดมีเนื้อหามากอาจแบ่งเป็นตอนๆ แต่ละตอนจะมีตอนบอกไว้ด้วย
       บรรณานกรม     คือรายชื่อหนังสือหรือวัสดุอ้างอิงที่ผู้เขียนได้อ่านประกอบความรู้ในการเขียนหนังสือนั้นๆบรรณานุกรมอาจอยู่ท้ายบท  หรือท้ายหนังสือก็ได้
      ดัชนี    หนังสือภาษาไทยอาจเรียกดัชนีว่าสารบารค้นคำหรือสารบารค้นเรื่อง  ดัชนี คือบัญชีหรือหัวข้อเรื่องย่อย ที่กล่าวถึงในหนังสือเรียงตามลำดับพยัญชนะเหมือนอย่างพจนานุกรม
  พร้อมแจ้งว่าอยู่หน้าใด  แต่ถ้าเป็นหนังสือหลายเล่มจบ อย่างสารานุกรม ก็จะมีดัชนีเป็นอีกเล่มหนึ่งต่างหาก  ดัชนีให้รายระเอียดมากกว่าสารบาญมาก
      ภาคผนวก  คือข้อความที่ผู้เขียนได้เขียนขึ้นเพิ่มเติม  หรือขยายความให้กระจ่างสำหรับภาคผนวกนี้บางเล่มอาจจะมีหรือบางเล่มอาจจะไม่มีก็ได้
      อภิธานศัพท์    คือคำอภธานศัพท์ยาก หรือศัพท์เฉพาะในหนังสือเล่มนั้นนำมารวมอธิบายไว้ด้วยกัน  โดยเรียงลำดับอักษรของคำสัพท์   เป็นการให้ความสะดวกแก่ผู้อ่านไม่ต้องเสียเวลาไปค้นคว้าความหมายของคำศัพท์
      เชิงอรรถ  คือคำอธิบายข้อความยากตอนใดตอนหนึ่งในหนังสือหน้านั้น   หรือแสดงถึงการอ้างหนังสือเรื่องอื่นที่ได้คัดลอกข้อความนำมาอ้างในการเขียนอันเป็นการช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความในตอนนั้นๆได้ชัดเจนขึ้น
 
๊ะ
WHAT'S  NEW?
 
Double click to edit text.
 
SPECIAL  OFFER
 
Double click to edit text.
YOUR VERY NICE
SLOGAN GOES HERE...