HOME   |   ABOUT US   |    SERVICE   |   PARTNERS   |   FAQ
การจัดหมู่หนังสือ
 
1. การจัดหมู่หนังสือ คือการจัดหมวดหมู่หรือแยกประเภทหนังสือออกไปตามเนื้อเรื่องหรือลักษณะประพันธลักษณ์และคิดสัญลักณ์ขึ้นแทนประเภทของหนังสือ
2. ประโยชน์ของจัดหมู่หนังสือมีดังนี้
        1) หนังสือที่มีเนื้อหาวิชาอย่างเดียวกัน  หรือคล้ายคลึงกันจะอยู่รวมกัน
        2) หนังสือที่มีเนื้อเรื่องสัมพันธ์กัน จะอยู่ใกล้กัน
        3) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาหนังสือในห้องสมุดได้สดวกและรวดเร็ว
        4) ทำให้จัดเก็บหนังสือเข้าที่ได้ถูกต้องและรวดเร็ว
     5)ทำให้ทราบจำนวนหนังสือประเภทต่างๆที่มีอยู่ในห้องสมุดว่าแต่ละหมวดหมู่มีจำนวนมากน้อยเท่าใด
3. ระบบการจัดหมู่หนังสือที่นิยมใช้กันแพร่หลายทั่วโลก รวมทั้งห้องสมุดในประเทศไทยด้วย มี 2 ระบบคือ
        1) ระบบทศนิยมของดิวอี้
        2) ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
 
        ระบบทศนิยมของดิวอี้
4. การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ เรียกย่อๆว่า ระบบ D.C.
5. ระบบ D.C. ใช้ ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์แทนชนิดของหนังสือ ทำให้เข้าใจง่าย ไม่สับสนจำง่าย
6. แผนการแบ่งหมวดหนังสือแบบทศนิยมของดิวอี้ ( D.C.) แบ่งตามลำดับจากหมวดใหญ่ไปหาหมวดย่อย คือ
        1) หมวดใหญ่
        2) หมู่
        3) หมู่ย่อย
7. หมวดใหญ่ ดิวอี้ แบ่งวิชาความรู้ออกเป็น 10 หมวดใหญ่ๆ ( เรียกว่า การแบ่งครั้งที่ 1 )ดังนี้
        000 เบ็ดเตล็ด                                                500 วิทยาศาสตร์
        100 ปรัชญา                                                   600 วิทยาศาสตร์ประยุคต์
        200 ศาสนา                                                    700 ศิลปและการบันเทิง
        300 สังคมศาสตร์                                            800 วรรณคดี
        400 ภาษาศาสตร์                                             900 ประวัติศาสตร์
8.หมู่ หรือการแบ่งครั้งที่ 2 คือ การแบ่งหมวดใหญ่แต่ละหมวดออกเป็น 10 หมู่ ( รวมเป็น 100 หมู่ )
        โดยใช้เลขหลัก 10 แทนหมู่วิชา เช่น ในหมวด 000 ( หมวดเบ็ดเตล็ด )
        000 เบ็ดเตล็ด                                                  050 วารสารทั่วไป
        010 บรรณานุกรม                                           060 สมาคมและพิพิธภัณฑ์ทั่วๆไป
        020 บรรณารักษ์                                             070 วารสารศาสตร์
        030 สารานุกรมทั่วไป                                        080 ชุมนุมนิพนธ์
        040 รวมความเรียงทั่วๆไป                                090 หนังสือหายาก
9. หมู่ย่อย หรือการแบ่งครั้งที่ 3 คือการแบ่งแต่ละหมู่ออกเป็น 10 หมู่ย่อย ( รวมเป็น 1,000 หมู่ย่อย )  โดยใช้เลขหลักหน่วยแทนหมู่ย่อย เช่น
        370 การศึกษา                                                375 หลักสูตร
        371 การสอน                                                  376 การศึกษาของสตรี
        372 ประถมศึกษา                                            377 การศึกษาทางศาสนาและศิลธรรมจรรยา
        373 มัธยมศึกษา                                             378 วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย
        374 การศึกษาผู้ใหญ่                                       379 การศึกษาและรัฐ
10. สรุปการแบ่งหมู่หนังสือของดิวอี้
        1) แบ่งออกเป็น 10 หมวดใหญ่ ๆ ( หลักร้อย )
        2) แต่ละหมวดแบ่งเป็น 10 หมู่ ( หลักสิบ )
        3) แต่ละหมู่แบ่งออกเป็น 10 หมู่ย่อย ( หลักหน่วย )
        4) แต่ละหมู่ย่อยแบ่งให้ละเอียดลงไปโดยใช้จุดทศนิยม
WHAT'S  NEW?
 
Double click to edit text.
 
SPECIAL  OFFER
 
Double click to edit text.
YOUR VERY NICE
SLOGAN GOES HERE...