HOME   |   ABOUT US   |    SERVICE   |   PARTNERS   |   FAQ
วัสดุสารนิเทศห้องสมุด ( Library  Material )  หมายถึงสิ่งต่าง ๆ  ในห้องสมุดซึ่งมีไว้เพื่อบริการทั้งด้านความรู้และความบันเทิงแก่ผู้มาใช้บริการในห้องสมุด  แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ
       1. วัสดุตีพิมพ์ (  Printed  Materials)
       2. วัสดุไม่ตีพิมพ์ ( ์Non-printed Materials)
วัสดุตีพิมพ์แบ่งออกเป็น  5  ประเภท  ได้แก่
        1.หนังสือหมุนเวียน คือหนังสือที่ยืมออกจากห้องสมุดได้  ได้แก่ 
           1.1หนังสือสารคดี  หมายถึงหนังสือวิชาความรู้ต่าง  ๆ
           1.2หนังสือนวนิยาย  คือหนังสือที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นหลัก มีความรู้เเป็นส่วนประกอบ
          2.หนังสือสารคดีในห้องสมุดแบ่งเป็นหนังสือตำรา  หนังสืออ่านประกอบ  หนังสือความรู้ทั่วไปและหนังสือด้านสันทนาการ
          3.หนังสือตำราได้แก่  หนังสือตำราแบบเรียนวิชาการที่มีการสอนในระดับต่าง ๆ ในหลักสูตร
          4.หนังสืออ่านประกอบ  ได้แก่หนังสือที่นอกเหนือไปจากตำราแบบเรียน แต่เป็นหนังสือที่มีคุณค่าทางวิชาการ  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในหลักสูตร
          5.หนังสือความรู้ทั่วไป  ได้แก่หนังสือที่ให้ความรู้ทั่ว  ๆ  ไป นอกเหนือจากตำรา
          6.หนังสือทางด้านสันทนาการ  ได้แก่หนังสือที่อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน
          7.หนังสือสงวนหรือหนังสือจอง  หรือนังสือสำรอง  หรือหนังสือที่ให้ยืมพิเศษชั่วคราว
       2.หนังสืออ้างอิงคือหนังสือที่ใช้อ่านหรือค้นคว้าประกอบเรื่องราวตอนใดตอนหนึ่ง  สาเหตุที่ไม่อนุญาตให้ยืมหนังสืออ้างอิงเพราะ  เป็นหนังสือใช้อ่านชั่วคราว  ราคาแพง  มีขนาดใหญ่
       3.วารสารหรือนิตยสาร  คือสิ่งพิมพ์ที่ออกเป็นวาระ  มีกำหนดระยะเวลาออกไว้แน่นอน  เช่น  รายสัปดาห์  รายปักษ์ รายเดือน  รายยสามเดือน
       4.หนังสือพิมพ์  คือสิ่งตีพิมพ์ ที่เสนอข่าวทั้งภายในและภายนอกประเเทศ  ส่วนมากออกเป็นรายวัน
       5.จุลสารและกฤตภาค 
                จุลสารคือสิ่งตีพิมพ์ขนาดเล็ก  มีความหนาประมาณ  2-60 หน้า  เนื้อเรื่องต้องทันสมัยและเข้าใจง่าย  ส่วนใหญ่ออกโดยหน่วยราชการ
                กฤตภาค  คือสิ่งที่ห้องสมุดจัดทำขึ้นโดยตัดเรื่องสำคัญจากหนังสือพิมพ์  วารสาร หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ  เพื่อเก็บไว้ค้นคว้า
 
วัสดุไม่ตีพิมพ์
        วัสดุไม่ตีพิมพ์ได้แก่  พวกโสตทัศนวัสดุ  ที่ใช้เป็นอุปกรณ์การศึกษา  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
        วัสดุไม่ตีพิมพ์ในห้องสมุดที่ควรรู้จักได้แก่  รูปภาพ  แผนที่  แผนภูมิ  ภาพนิ่ง  ภาพเลื่อน  ภาพยนตร์  ไมโครฟิล์ม  แผ่นเสียง  ลูกโลก  หุ่นจำลอง  และของตัวอย่าง  สไลด์  ฟิล์มสตริป  ฯลฯ
 
WHAT'S  NEW?
 
Double click to edit text.
 
SPECIAL  OFFER
 
Double click to edit text.
Copyright 2003 Your Web Page  Inc. All Rights Reserved.
YOUR VERY NICE
SLOGAN GOES HERE...