วิชางานห้องสมุด.. (รหัสง 45230...) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่5...
เรื่อง วัสดุสารนิเทศห้องสมุด... จำนวน ..10. ข้อ
โดย อวิชา กิ่งทอง. .. โรงเรียน...กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับความหมายคำว่า " สิ่งพิมพ์ "
   หนังสือ
   จุลสาร
   หุ่นจำลอง
   วารสาร

 2. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของคำว่า หนังสือ
   สิ่งพิมพ์ที่ออกเป็นรูปเล่ม
   ในเล่มหนึ่ง ๆ จะมีเรื่องเดียว
   เป็นความรู้ทางด้านวิชาการ
   ออกตามกำหนดเวลา

 3. ทำไมจึงมีการแบ่งหมวดหมู่หนังสือ
   เพื่อความเป็นระเบียบ
   เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้
   เพื่อความสมบูรณ์แบบ
   เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

 4. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของคำว่าจุลสาร
   มีความยาวไม่เกิน 60 หน้า
   มีความยาวเกิน 60 หน้า
   มีเนื้อเรื่องเดียวติดต่อกันหรือหลายเรื่องก็ได้
   เป็นสิ่พิมพ์เล่มเล็ก ๆ

 5. ข้อใดคือความหมายของคำว่า กฤตภาค
   ออกตามกำหนดเวลา
   มีหลายเรื่องก็ได้
   เป็นสิ่งพิมพ์ที่ตัดจาหนังสือพิมพ์หรือวารสาร
   ออกเป็นรูปเล่ม

 6. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับคำว่ากฤตภาค
   ข่าวการเมือง
   ข่าวด่วน
   ข่าวกีฬา
   ข่าวการศึกษา

 7. ข้อใดไม่ใช่ความหมายคำว่าวารสาร
   ออกตามกำหนดเวลา
   ออกตามความต้องการของผู้เขียน
   ออกเป็นรายเดือน
   ออกเป็นรายสัปดาห์

 8. ข้อใดม่ใช่วารสาร
   ใกล้หมอ
   สกุลไทย
   เทคโนโลยีชาวบ้าน
   กรุงเทพธุรกิจ

 9. ข้อใดไม่ใช่คำจำกัดความคำว่าหนังสือพิมพ์
   เสนอข่าวตรงกับความเป็นจริง
   ออกเป็นรายวัน
   เสนอข่าวทั้งในและต่างประเทศ
   ไม่มีโฆษณาใด ๆ ทั้งสิ้น

 10. ข้อใดไม่ใช่โสตทัศนวัสดุ
   สิ่งพิมพ์
   หุ่นจำลอง
   แผนที่
   รูปภาพ