วิชา... งานห้องสมุด(รหัสง45230...) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่5...
เรื่อง .หนังสือและการระวังรักษาหนังสือ.. จำนวน 10... ข้อ
โดย อวิชา กิ่งทอง. .. โรงเรียน...กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของหนังสือสารคดี
   เป็นหนังสือมุ่งให้ความรู้แก่ผู้อ่าน
   มีเนื่อหาหลากหลาย
   ให้ความเพลิดเพลิน
   ครอบคลุมวิชาการสาขาต่างๆ

 2. 2. หนังสือหมวดหมู่ใดไม่เกี่ยวกับสารคดี
   นิทาน
   ศาสนา
   ปรัชญา
   การศึกษา

 3. 3. ข้อใดไม่ใช่หนังสือประเภทบันเทิงคดี
   เขาชื่อกานต์
   แฮรีพอตเตอร์
   ผู้ใหญ่ลีกับนางมา
   วรรณกรรม

 4. 4. หนังสือบันเทิงคดี มีเนื่อหาให้ความบันเทิงแก่ผู่อ่าน หนังสือชนิดใดไม่เกี่ยวข้อง
   นวนิยายใช้จินตนาการแต่งขึ่น
   เรื่องสั่นคือเรื่องสมมุติขึ้น
   ครอบคลุมวิชาการ
   บทละคร

 5. 5. หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนข้อไดไม่เกี่ยวข้อง
   อาศัยเค้าโครงจริงของสังคม
   มีกลวิธีในการเขียน
   มีภาพประกอบชวนให้ติดตาม
   มีศิลปะในการจัดทำอย่างประณีต

 6. 6. ข้อใดคือความหมายของหนังสืออ้างอิง
   เป็นหนังสือใช่ประกอบการค้นคว้า
   ตอบคำถามในเวลาอันรวดเร็ว
   ไม่ต้องอ่านทั้งเล่ม
   ถูกทุกข้อ

 7. ลักษณะพิเศษของหนังสืออ้างอิงข้อใดไม่เกี่ยวข้อง
   มีราคาแพง
   มีการจัดระดับความรู้ของผู้อ่าน
   แยกต่างหากจากหนังสือทั่วไป
   ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด

 8. ข้อใดไม่ใช่หนังสืออ้างอิง
   พจนานุกรม
   สารานุกรม
   ประวัติศาสตร์
   พจนานุกรมเฉพาะวิชา

 9. ข้อใดไม่หนังสือหนังสืออ้างอิง
   วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   หนังสือรายปีสารานุกรม
   อัครานุกรมภูมิศาสตร์
   อัครานุกรมชีวประว้ติ

 10. หนังสืออะไรไม่ใช้ประกอบการเรียนการสอน
   หนังสืออ่านเพิ่มเติม
   หนังสืออ่านนอกเวลา
   หนังสือเรียน
   หนังสือใหม่