วิชา..งานห้องสมุด (รหัส ง 45230...) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 5...
เรื่อง ...การจัดหมวดหมู่หนังสือ จำนวน .. 10 ข้อ
โดย อ. วิชา กิ่งทอง โรงเรียน.กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
นักเรียนศึกษาวิธีเล่นขิม จากหนังสือในหมวดหมู่ใด
   วิทยาศาสตร์
   วิทยาศาสตร์ประยุกต์
   ศิลปะและการบันเทิง
   ปรัชญา

ข้อที่ 2)
การเลี้ยงอาหารการรับรองแขก และการตกแต่งบ้านอยู่ในหมวดหมู่ใด
   ปรัชญา
   สังคมศาตร์
   วิทยาศาตร์ประยุกต์
   ศิลปะและการบันเทิง

ข้อที่ 3)
นักเรียนจะศึกษาวิธีปลูกผักสวนครัว จะหาใด้จากหนังสือหมวดหมู่ใด
   วิทยาศาสตร์
   วิทยาศาสตร์ประยุกต์
   ปรัชญา
   วรรณคดี

ข้อที่ 4)
หนังสือต่อไปนี้เล่มใดอยู่ในหมวดสังคมศาสตร์
   ท่องเที่ยวทั่วไทย
   ราชาธิราช
   นิทานพื้นบ้านเมืองไทย
   สังข์ทอง

ข้อที่ 5)
หนังสือที่กล่าวถึงประวัติพระพุทธเจ้า อยุ่ในเล่มใด
   ศาสนา
   ภูมิ- ประวัตฺศาสตร์
   เบ็ดเตล็ด
   สังคมศาสตร์

ข้อที่ 6)
การจัดหมวดหนังสือระบบดิวอี้ ส่วนใหญ่ใช้อะไรเป็นสัญลักษณ์
   ตัวอักษร
   ตัวเลข
   รูปภาพ
   แบ่งตามสี

ข้อที่ 7)
ดิวอี้แบ่งหนังสือเป็นหมวดอย่างไร
   ตามเนื้อเรื่อง
   ตามหัวข้อเรื่อง
   ตามชื่อผู้แต่ง
   ตามลักษณะของหนังสือ

ข้อที่ 8)
ดิวอี้แบ่งหมวดหมู่หนังสือออกเป็นกี่หมวดใหญ่
   10 หมวดใหญ่
   100 หมวดใหญ่
   1,000 หมวดใหญ่
   10,000 หมวดใหญ่