วิชา.งานห้องสมุด.. (รหัส.ง 45230.) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...5
เรื่อง ส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ... จำนวน 10... ข้อ
โดย อ.วิชา กิ่งทอง .. โรงเรียน..กันทรารมณ์.
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. ส่วนของหนังสือที่มีชื่อผู้เขียนปรากฎอยู่ทุกเล่ม คือ
   ปกนอก
   ใบรองปก
   หน้าปกใน
   สารบัญ

 2. ถ้านักเรียนจะค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งในหนังสือให้ได้อย่างรวดเร็วจะค้นได้จาก
   บรรณานุกรม
   เชิงอรรถ
   ดรรชนี
   อภิธานศัพท์

 3. การค้นคว้าเรื่องราวนอกเหนือไปจากเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในเรื่องนั้นแล้ว ถ้าต้องการค้นเพิ่มอีกจะค้นได้จากส่วนใดของหนังสือ   บรรณานุกรม
   ใบรองปก
   ภาคผนวก
   อภิธานศัพท์

 4. เชิงอรรถส่วนมากจะปรากฎในส่วนใดของหนังสือ
   มุมบนขวาของหน้าหนังสือ
   มุมบนซ้ายของหน้าหนังสือ
   ตอนกลางของหนังสือ
   ส่วนล่างสุดของหน้าหนังสือ

 5. ส่วนที่เรียกว่าเนื้อหาของหนังสือ มักจะเริ่มตั้งแต่
   ในรองปก
   หน้าปกใน
   หน้า ก.
   หน้าหนึ่ง

 6. ส่วนสำคัญที่ใช้เป็นหลักในการค้นคว้าหาหนังสือ คือ
   หน้าชื่อเรื่อง
   หน้าคำนำ
   หน้าสารบัญ
   หน้าเนื้อหา

 7. ถ้านักเรียนอ่านพบเครื่องหมายหรือตัวเลข กำกับคำหรือข้อความควรปฏิบัติอย่างไร
   ข้ามไปเลยเพราะไม่สำคัญ
   ควรอ่านที่เชิงอรรถ
   ค้นหาคำอธิบายในพจนานุกรม
   ดูได้จากดรรชนี

 8. สันหนังสือเชื่อมส่วนของหนังสือที่สำคัญคือ
   ใบหุ้มปก
   ปกนอก
   ใบรองปก
   ตัวเรื่อง

 9. คำวิจารณ์ หรือ อารัมภบท หรือ คำชี้แจงใช้แทนส่วนใดของหนังสือ
   ปกใน
   คำนำ
   สารบัญ
   เนื้อหา

 10. หนังสือปกแข็งบางเล่ม อาจมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้แต่งอยู่ในส่วนใดของหนังสือ
   คำนำ
   ใบหุ้มปก
   บทสุดท้าย
   บรรณานุกรม