สี่เหลี่ยมมน: การเย็บตะเข็บ 

 


                                                                                                                                โดยนางวิไลวรรณ  มานะศรีสุริยา

ตะเข็บ  คือ  แนวของฝีเข็มซึ่งยึดผ้า  2  ชิ้น  หรือมากกว่านั้นเข้าด้วยกัน  ตะเข็บจะให้ความคงทนแก่รูปของเสื้อผ้า  และบริเวณที่จะทำให้เสื้อผ้ามีเส้นตะเข็บเย็บต่อผ้ากัน  โดยความเรียบร้อยของตะเข็บจะขึ้นอยู่กับเทคนิคและความชำนาญในการเย็บตะเข็บ

 

 1. การเย็บด้วยมือ                              

 

                ตะเข็บเย็บมือเป็นตะเข็บที่ทำได้ง่ายที่สุด  ควรฝึกเย็บให้มีทักษะในการเย็บผ้าในลักษณะต่าง    จนเกิดความชำนาญพร้อม    ไปกับการฝึกหัดใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการเย็บได้อย่างถูกต้อง

                การเย็บตะเข็บต่าง ๆ  ด้วยมือ  ต้องเลือกเส้นด้ายแบบเส้นด้ายเดี่ยวเข้าเกลียวหรือเส้นด้ายเข้าเกลียวชนิดต่าง    เส้นด้ายไม่เข้าเกลียวใช้ไม่ได้  เลือกใช้เข็มให้สัมพันธ์กับเส้นด้ายด้วย

                การเย็บทั่ว    ไป  เมื่อร้อยด้ายกับเข็มแล้ว  ต้องทบปลายด้ายเข้าด้วยกัน  ให้ปลายทางด้านสั้นทบยาวประมาณ  2/3  ของปลายทางด้านยาว  ปลายทางด้านยาวตัดด้ายให้ยาวประมาณ  30 – 40  เซนติเมตร  ถ้าตัดด้ายยาวเกินไปเส้นด้ายจะพันกันไม่สะดวกในการเย็บ  นอกจากจะใช้เนาจึงตัดด้ายยาวกว่านี้ได้

                ก่อนเย็บ  ให้จับปลายด้ายด้านยาวทำปมเสียก่อน  โดยจับปลายเส้นด้ายผูกเป็นปมตามรูปข้างล่างนี้

`             1.       จับปลายด้ายด้านยาว

`             2.       พันปลายนิ้วชี้  1  รอบ

`             3.       ม้วนให้ปลายเส้นด้ายสอดเข้า  ให้รอบห่วงที่นิ้ว  แล้วปลดออก

`             4.       รูดให้เป็นปมห่วงจากปลายเส้นด้าย

 

                เมื่อเย็บตะเข็บ  ต้องทำปมหยุดด้ายให้เรียบร้อย  กันหลุดภายหลัง  การทำปมหยุดด้ายเย็บตะเข็บ  ให้สอดปลายด้ายเข้าในห่วงฝีเข็มสุดท้าย  ดังรูป

 

 

ชนิดของตะเข็บที่เย็บด้วยมือ

สรุปการเนา

เรื่องควรรู้

£            1.  ตะเข็บเนาเท่า  ใช้เนาผ้าสองชิ้นเข้าด้วยกันในส่วนที่มีการฝืนผ้า  เช่น  เมื่อจะเนาผ้า 

      ชิ้นใหญ่ให้พอดีกับผ้าชิ้นเล็ก  หรือในส่วนที่เป็นผ้าเส้นโค้ง

£            2.  ตะเข็บเนาไม่เท่า  ใช้เนาเป็นเส้นนำสำหรับเนาชายผ้า  หรือบางครั้งใช้เนาเพื่อ

     ประกอบตัวเสื้อสำหรับการลองตัว

£            3.  ตะเข็บเนาเฉียง  ใช้เนาผ้าชั้นนอกกับผ้ารองในปกเสื้อ  สาบเสื้อหรือใช้เนารังดุมที่

     กุ๊นด้วยผ้าเพื่อไม่ให้แยกเสียรูป

£            4.  ตะเข็บเนาแบบเทเลอร์  ใช้เนาผ้าสองชิ้นที่เป็นผ้าเนื้อหนา  ผ้าที่กลิ้งกดรอยไม่ได้   

     เนาแล้วแยกผ้าสองชิ้นออกจากกัน  พอด้ายตึงตัดด้ายเนากลางระหว่างผ้าสองชิ้น  

     แยกผ้าออก  รอยเนาใช้แทนการกลิ้งรอยบนผ้า

 

               

2.  ตะเข็บสอย

               

สรุปตะเข็บด้วยมือ

เรื่องน่ารู้

£            1.       ตะเข็บด้น  ใช้ด้นเพื่อจีบรูด  เย็บยึดผ้าหลาย    ชิ้น  ด้นเพื่อเกล็ดดุนเพื่อชุนผ้า  และเย็บตะเข็บที่ต้องการให้เสร็จอย่างรวดเร็ว

£            2.       ตะเข็บด้นถอยหลัง  ใช้เย็บแทนตะเข็บที่เย็บด้วยจักรได้  ฝีเข็มด้านถูกจะมองดูเหมือนเย็บด้วยจักร