วิชาช่างเสื้อผ้าเบื้องต้น (รหัส ช 023) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง วิธีใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี จำนวน 5 ข้อ
โดย อาจารย์วิไลวรรณ มานะศรีสุริยัน โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ลักษณะและคุณสมบัติที่ดีของสายวัดตัวเป็นอย่างไร
   มีขนาดและสัดส่วนในการวัดตัว
   ทำด้วยน้ำพลาสติกอาบน้ำยาเคมี
   ทำด้วยผ้าอาบน้ำยาเคมี
   ระบุความยาวชัดเจน

ข้อที่ 2)
ไม้บรรทัดชนิดใดที่เหมาะสมกับงานตัดเย็บมากที่สุด
   ไม้บรรทัดไม้
   ไม้บรรทัดเหล็ก
   ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก
   ไม้บรรทัดพลาสติก

ข้อที่ 3)
ไม้ฉากที่ใช้กับงานตัดเย็บควรเลือกไม้ฉากชนิดใด
   มีหน่วยวัดระบุเป็นนิ้วด้านหนึ่ง และเซนติเมตรด้านหนึ่ง
   มีหน่วยวัดระบุเป็นนิ้วและเซนติเมตรในด้านเดียวกัน
   มีความยาวเช่นเดียวกับไม้บรรทัด
   มีหน่วยวัดระบุมุมฉากชัดเจน

ข้อที่ 4)
อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในงานตัดเย็บคืออะไร
   กรรไกร
   สายวัด
   ลูกกลิ้ง
   กระดาษกดรอย

ข้อที่ 5)
ที่เลาะผ้ามีความจำเป็นต่องานตัดเย็บอย่างไร
   ใช้เลาะผ้าแทนมีดหรือกรรไกร
   ช่วยประหยัดเวลาในการเลาะผ้า
   ใช้เลาะตะเข็บและด้ายเนา
   เป็นอุปกรณ์ทุ่นแรง