วิชาการบัญชี 1 (รหัส ช 0320) ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง ความรู้เบ้องต้นเกี่ยวกับบัญชี
โดย นางสาววิไล อุกาพรหม
คำสั่ง จงกากบาททับข้อที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

 1. ข้อใดคือสมการบัญชี
   1. สินทรัพย์ = ส่วนของเจ้าของ + ทุน
   2. สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน
   3. ทุน = หนี้สิน - สินทรัพย์
   4. หนี้สิน = สินทรัพย์ + ทุน

 2. ข้อใดคือ สินทรัพย์
   1. ลูกหนี้
   2. เงินกู้
   3. เจ้าหนี้
   4. ตั๋วเงินจ่าย

 3. ข้อใดคือ หนี้สิน
   1. เงินสด
   2. ลูกหนี้
   3. เจ้าหนี้
   4. ตั๋วเงินรับ

 4. ข้อใดคือความหมาย "งบดุล"
   1. Trial Balance
   2. Accounting Statement
   3. Bank Sheet
   4. Balance Sheet

 5. ข้อใดคือสินทรัพย์หมุนเวียน
   1. ที่ดิน
   2. อาคาร
   3. เงินสด
   4. เครื่องใช้สำนักงาน