วิชา งานสำนักงาน (รหัส.ง 3122) ระดับ มัธยมศึกษา 1
เรื่อง การจัดสถานที่ทำงาน
โดย นางสาววิไล อุกาพรหม
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดจากตัวเลือกด้านล่าง

 1. การจัดสำนักงานแบบเปิดโล่งเป็นที่นิยมมากเพราะเหตุใด
   1.มีความยืดหย่นในการปรับปรุงสูง
   2. สะดวกต่อการวางแผนจัดสำนักงาน
   3. สะดวกต่อการเตรียมสำนักงาน
   4. ถูกทั้ง 3 ข้อ

 2. การจัดสถานที่ทำงาน หมายถึงอะไร
   1. การจัดระบบสำนักงาน
   2. การเตรียมสำนักงาน
   3. การจัดแผนผังสำนักงาน
   4. ถูกต้องทั้ง 3 ข้อ

 3. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อเสริมสร้างให้สำนักงานมีบรรยากาศที่เอื้อแก่การทำงานได้แก่บุคคลใด
   1. ผู้จัดการสำนักงาน
   2. หัวหน้าฝ่ายการต่าง ๆ
   3. หัวหน้าแผนกต่าง ๆ
   4. เลขานุการ

 4. การจัดสำนักงานนั้น ด้วยเหตุผลใดจึงต้องศึกษาถึงรูปแบบสัญจร
   1. เพื่อความสะดวกในการจัดโต๊ะ
   2. เพื่อความสะดวกในการจัดอุปกรณ์สำนักงาน
   3. เพื่อไม่ให้พนักงานเดินแล้วชนกัน
   4. เพื่อสะดวกในการจัดเตรียมสำนักงาน

 5. การจัดแผนผังสำนักงานกับการจัดสถานที่ทำงานมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร
   1. ไม่แตกต่างกัน
   2. แตกต่างในการเตรียมการ
   3. แตกต่างในวิธีการ
   4. แตกต่างในการจัดแผนการ