วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 (รหัส ง 4412) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การสื่อสาร)
โดย นางสาววิไล อุกาพรหม
คำสั่ง จงกากบาททับข้อที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

 1. ประโยชน์ของการสื่อสารที่มีต่อการดำเนินธุรกิจคือข้อใด
   1. ช่วยให้การขยายตลาดการค้าได้กว้างขวางยิ่งข้น
   2. ช่วยแบ่งเบาภาระในการขนส่ง
   3. ช่วยอำนวยความสะดวกในการรับจ่ายเงินค่าสินค้าและบริการ
   4. ทุกข้อคือคำตอบ

 2. ถ้านักเรียนตะต่อทะเบียนรถ ที่ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมากท่สุด จะเลือกใช้บริการในข้อใด
   1. ชำระผ่านตู้ ATM
   2. ชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์
   3. ชำระผ่านโทรศัพท์
   4. ชำระผ่านโทรเลข

 3. การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มี 2 ประเภทคือข้อใด
   1. ชนิดใช้บัตรเติมเงิน และชำระรายเดือน
   2. ชนิดหยอดเหรียญและชนิดจับเวลา
   3. ชนิดชาร์ทแบตเตอรี่และไม่ชาร์ทแบตเตอรี่
   4. ชนิดใช้ซิมการ์ดและใช้เสาอากาศ

 4. การซื้อขายสินค้าผ่านเครือข่าย Internet มีความหมายตรงกับข้อใด
   1. ช่วยแบ่งเบาภาระในการขนส่ง
   2. ช่วยขยายตลาดการค้าขายขยายขอบเขตกว้างขวางย่งขึ้น
   3. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ
   4. ส่งข่าวสารหากันได้รวดเร็ว

 5. การซื้อขายผ่านเครือข่าย Internet มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งตรงกับข้อใด
   1. E - commerce
   2. E - mail address
   3. www.http//hotmail.com
   4. www.http//thaimail.com