วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 4412 ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4.
เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
โดย วิไล อุกาพรหม
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดจากตัวเลือกด้านล่าง

 1. การดำเนินธุรกิจสามารถจัดทำขึ้นได้อย่างไร
   1. จัดตั้งคนเดียว
   2. รวมกลุ่มจัดตั้ง 2 คน ขึ้นไป
   3. รวมกลุ่มจัดตั้ง 7 คนขึ้นไป
   4. ทุกข้อคือคำตอบ

 2. การดำเนินธุรกิจโดยทั่วไป มีวัตถุประสงค์ใด
   1. สนองความต้องการของผู้บริโภค
   2. สนองความต้องการของกิจการ
   3. สนองความต้องการของผู้บริโภค และผลตอบแทนสูงสุดให้กับกิจการ
   4. สนองความต้องการของรัฐบาล

 3. ข้อใดคือผลของการมีเศรษฐกิจที่ดี
   1. ผลผลิตมีมากพอกับผลผลิตในประเทศ
   2. ธุรกิจมีรายได้สูงขึ้น
   3. รัฐบาลเก็บภาษีได้มากพอกับการพัฒนาประเทศ
   4. ทุกข้อคือคำตอบ

 4. ภาวะคนว่างงานจำนวนมาก เกิดจากสาเหตุใด
   1. ภาคธุรกิจไม่ประสบผลสำเร็จ
   2. ผลผลิตทางการเกษตรไม่ดี
   3. ราคาผลผลิตตกต่ำ
   4. รัฐบาลมีหนี้ต่างประเทศมาก

 5. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณของธุรกิจที่มีต่อลูกค้า
   1. สมใจขายผักคุณภาพดีในราคาเกินทุนเล็กน้อย
   2. สมศรีขายผักคุณภาพต่ำในราคาที่มีคุณภาพเล็กน้อย
   3. สมบัติขายขนมปังใกล้หมดอายุให้ลูกค้าราคาถูก
   4. สมทะเล หยิบผลไม้เน่าผสมขายให้ลูกค้า

 6. ข้อใดคือจรรยาบรรณต่อองค์กร
   1. ไม่นำความลับของกิจการไปเผยแพร่
   2. ไม่นำผลิตภัณฑ์ของกิจการไปบริโภค
   3. ไม่ซื้อสินค้าของคู่แข่ง
   4. ไม่นำหีบห่อกิจการอื่นใส่ผลิตภัณฑ์ตนเอง

 7. ข้อใดคือจรรยาบรรณที่ธุรกิจมีต่อสังคม
   1. ไม่ปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำลำคลอง
   2. ไม่ปล่อยก๊าซพิษสู่บรรยากาศโดยรอบ
   3. ช่วยสร้างถังน้ำเย็นให้กับโรงเรียน
   4. ทุกข้อคือคำตอบ

 8. โรงงานผลิตปลากระป๋องเป็นธุรกิจประเภทใด
   1. ผลิตสินค้าและบริการ
   2. ผลิตสินค้าสำเร็จรูป
   3. ผลิตสินค้ากึ่งสำเร็จรูป
   4. ผลิตบริการ

 9. โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นธุรกิจประเภทใด
   1. ผลิตสินค้าสำเร็จรูป
   2. ผลิตสินค้ากึ่งสำเร็จรูป
   3. ผลิตสินค้าและบริการ
   4. ผลิตบริการ

 10. ถ้ากิจการเห็นว่าในปัจจุบันภาวะการแข่งขันมีมาก กิจการควรดำเนินการอย่างไรกับสินค้าที่ผลิต
   1. ปรับปรุงการบริหารจัดการ
   2. เปลี่ยนผู้จัดการ
   3. ปรับปรุงผลิตภัณฑ์
   4. ปรับปรุงคู่แข่งขัน