โดย นางยุภาภรณ์  เสาโกมุท
 
 
 
 
               ดิน
        เป็นทรัพยากรธรรมชาติชนิดหมุนเวียนที่มีส่วนเกื้อหนุนต่อสิ่งมีชีวิต  ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
        ดินเกิดจากการสลายตัวของหิน  แร่  และการสลายตัวของสารอินทรีย์ โดยหินและแร่สลายตัวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย   วัตถุต้นกำเนิดดิน    ส่วนสารอินทรีย์สลายตัวได้ฮิวมัส
        ส่วนประกอบของดิน
        1. สารอินทรีย์  เกิดจากการทับถมของใบไม้และสัตว์ที่ตายแล้วเรียกว่า  ฮิวมัส
        2.สารอนินทรีย์  เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่
        3. น้ำ ได้จากน้ำฝนหรือน้ำใต้ดินซึมขึ้นมา
        4. อากาศ  แทรกซึมอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดิน
 
การกำเนิดดิน