โดย  นางยุภาภรณ์  เสาโกมุท
 
 
 
        พฤติกรรม หมายถึง  
                         กิริยาของสิ่งมีชีวิตที่แสดงออกมาเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้นทั้งสิ่งเร้าภายใน  และสิ่งเร้าภายนอก
        สิ่งเร้า (Stimulus )หมายถึง
คือ สัญญาณหรือการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลต่อกิจกรรมของสิ่งมีชีวิต โดยทั่วไปแบ่งได้ 2 ชนิด  คือ
        1. สิ่งเร้าภายในร่างกาย ได้แก่ ฮอร์โมน  เอนไซม์  ความหิว  ความเครียด  ความต้องการทางเพศ  เป็นต้น
        2. สิ่งเร้าภายนอกร่างกาย ได้แก่ แสง เสียง อุณหภูมิ   อาหาร น้ำ การสัมผัส สารเคมี  เป็นต้น
                กลไกการเกิดพฤติกรรม
        1.เหตุจูงใจ
        2. ตัวกระตุ้นปลดปล่อย
 
 
 
 
 
 
 
พฤติกรรม (Behavior)