ระบบการย่อยอาหาร (Digestive  System)
                          การย่อยอาหาร (Digestion)   หมายถึง  กระบวนการสลายอาหารที่มีโมเลกุลใหญ่ให้มีโมเล็กลงโดยแบ่งออกเป็น 2 วิธี  คือ
1. การย่อยเชิงกล  (Mechanical  Digestion)  เป็นการสลายอาหารที่มีโมเลกุลใหญ่ให้เป็นโมเลกุลเล็กลง โดยการบดเคี้ยวของฟันการหดตัวและการคลายตัวของทางเดินอาหาร   การทำงานของน้ำดี
2. การย่อยเชิงเคมี  (Chemical  Digestion) เป็นการสลายอาหารให้มีโมเลกุลเล็กลงโดยใช้เอ็นไซต์หรือน้ำย่อย
ในทางเดินอาหาร