Fat
Vitamin
Protein
Mineral
Carbohydrate
                        อาหาร (F00D)
คือสิ่งที่รับประทานแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิตเนื่องจากสร้างความเจริญเติบโตให้พลังงานและช่วยสร้างภูมิต้านทานโรค  ทำให้เราสามารถได้ เคลื่อนไหวได้   และมีสุขภาพที่แข็งแรง
                       สารอาหาร ( Nutrient )
คือ สารเคมีที่มีอยู่ในอาหารชนิดต่างๆซึ่งมี  6  ชนิด ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต  โปรตีน  ไขมัน วิตามิน  แร่ธาตุ และน้ำ
     สารอาหารทั้ง  6  ชนิดนี้จะมีอยู่ในอาหารหลัก 5 หมู่  ดังนี้ 
หมู่ที่  1  เนื้อสัตว์  นม ไข่  ถั่วเมล็ดแห้ง และงาให้สารอาหารประเภทโปรตีน
หมู่ที่ 2  ข้าว แป้ง  เผือก  มัน น้ำตาล  ให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต
หมู่ที่  3 พืชผักต่างๆ ให้สารอาหารประเภทวิตามินและแร่ธาตุเป็นหลัก
หมู่ที่ 4  ผลไม้ต่างๆ ให้สารอาหารประเภทวิตามินและแร่ธาตุ
หมู่ที่ 5  น้ำมันและไขมันจากพืชและสัตว์ ให้สารอาหารประเภทไขมัน
about    |    profile   |    Photos     |    Contacts
Food
 
สุขภาพจิตที่แจ่มใสอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์