แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว 3212 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก
ผู้สอน นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1. สาเหตุที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง คือ
   ก. มนุษย์
   ข. ธรรมชาติ
   ค. สัตว์และพืช
    ง. สิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 2
2. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกโดยธรรมชาติ
   ก. แผ่นดินไหว
   ข. การสร้างเขื่อน
   ค. การระเบิดภูเขา
   ง. การทำเหมืองแร่

ข้อที่ 3
3. การตัดไม้ทำลายป่าก่อผลกระทบในเรื่องใดน้อยที่สุด
   ก. ผลผลิตจากป่า
   ข. น้ำที่ใช้อุปโภคบริโภค
   ค. ปริมาณฝนในฤดูกาล
   ง. ความชุ่มชื้น-ความสมบูรณ์ของดิน

ข้อที่ 4
4. สาเหตุที่ทำให้แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่คือ
   ก. การประทุของหินแข็งในชั้นเปลือกโลก
   ข. การไหลวนของหินหนืดในชั้นแมนเทิล
   ค. การเคลื่อนที่ของแร่ธาตุในแก่นโลก ชั้นใน
   ง. การแทรกตัวขึ้นมาของแร่ธาตุจากแก่นโลกชั้นนอก

ข้อที่ 5
5. ข้อใดกล่าวผิด
   ก. ประเทศไทยเคยเกิดภูเขาไฟระเบิด แต่เกิดมานานแล้ว
   ข. ก่อนและหลังการเกิดภูเขาไฟระเบิดมักเกิดแผ่นดินไหวเสมอ
   ค. หินหนืดที่พุ่งออกมาจากปล่องภูเขาไฟและไหลลงสู่ที่เรียกว่า " แมกมา"
   ง. ภูเขาไฟมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในบริเวณที่ห่างจากแนวรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลก

ข้อที่ 6
6. การที่ห้ามมิให้ผู้ที่ไปเที่ยวป่าก่อกองไฟบนลานหิน การกระทำดังกล่าวมีผลเสียในเรื่องใด
   ก. ต้นไม้ตาย
   ข. สัตว์ป่าตกใจหนีไปอยู่ที่อื่น
   ค. หินเกิดการขยายตัวเคลื่อนที่ชนกัน
   ง. หินเกิดการแตกร้าวอาจทรุดตัว

ข้อที่ 7
7. สาเหตุสำคัญที่ทำให้ธารน้ำแข็งเคลื่อนที่ลงสู่ที่ต่ำจนทำให้เปลือกโลกเปลี่ยนแปลงคืออะไร
   ก. แรงดึงดูดของโลก
   ข. ความลาดเอียงของภูมิประเทศ
   ค. ความกดดันของธารน้ำแข็งด้านบน
   ง. การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิรอบๆ ธารน้ำแข็ง

ข้อที่ 8
8. สาเหตุที่ทำให้สิ่งก่อสร้างในเมืองอุตสาหกรรมเกิดการสึกกร่อนมากกว่าเมืองเกษตรรรม คือ
   ก. กระแสน้ำ
   ข. ฝนกรด
   ค. กระแสลม
   ง. แผ่นดินทรุดตัว