รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 3212 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง การหมุนเวียนเลือดและแก๊ส
ผู้สอน นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1. ส่วนประกอบใดที่มีมากที่สุดในเลือด
   ก. เม็ดเลือดแดง
   ข. เม็ดเลือดขาว
   ค. เกล็ดเลือด
   ง. พลาสมา

ข้อที่ 2
2. การลำเลียงสารภายในร่างกายมนุษย์เกิดขึ้นที่ส่วนใด
   ก. กล้ามเนื้อ
   ข. หลอดเลือดต่างๆ
   ค. กระดูก
   ง. ผิวหนัง

ข้อที่ 3
3. ถ้าไม่มีเกล็ดเลือดหรือมีน้อยกว่าปกติเมื่อมีบาดแผลจะเกิดภาวะใดขึ้น
   ก. เลือดแข็งตัวเร็วเนื่องจากไม่มีตัวยับยั้ง
   ข. เลือดจะมีความเข้มข้นมากขึ้นจึงแข็งตัวได้เร็วขึ้น
   ค. สูญเสียเลือดมากกว่าปดติ
   ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4
4. ลักษณะของหัวใจเป็นอย่างไร
   ก. แบ่งออกเป็น 2 ห้อง คือ ห้องบนกับห้องล่าง
   ข. ประกอบขึ้นด้วยกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมาก
   ค. ภายในห้องมีการแบ่งเป็นเป็นช่องเล็กๆ
   ช. ภายในกลวงเป็นมี่โล่งๆเพื่อบรรจุเลือด

ข้อที่ 5
5. ลิ้นหัวใจมีไว้เพื่อประโยชน์อะไร
   ก. ป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัวเร็ว
   ข. ป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับ
   ค. ป้องกันไม่ให้เลือดไหลมากเกินไป
   ง. ถูกทั้ง ก และ ข

ข้อที่ 6
6. ความดันเลือด 130/90 มิลลิเมตรปรอท หมายความว่าอย่างไร
   ก. 130 คือความดันขณะที่หัวใจบีบตัว 90 คือ ความดันขณะหัวใจคลายตัว
   ข. 130และ 90 คือความดันขณะที่หัวใจบีบตัว
   ค. 130 และ90 คือ ความดันขณะหัวใจคลายตัว
   ง. 130 คือความดันขณะที่หัวใจบีบตัว 90 คือ ความดันขณะหัวใจอยู่ตามปกติ

ข้อที่ 7
7. ชีพจรของคน ปกติเต้นกี่ครั้งต่อนาที
   ก. 70 ครั้ง
    ข. 72 ครั้ง
   ค. 78 ครั้ง
   ช. 80 ครั้ง

ข้อที่ 8
8. ในการหายใจจะมีการแลกเปลี่ยนก๊าซที่ใด
   ก. ขั้วปอด
    ข. ผนังปอด
    ค. ถุงลม
    ง. หลอดลม

ข้อที่ 9
9. การหายใจออกกระบังลมเป็นอย่างไร
   ก. เลื่อนต่ำลง
   ข. เลื่อนสูงขึ้น
   ค. อยู่ที่เดิม
   ง. สูงขึ้นเล็กน้อย

ข้อที่ 10
10. กระบวนการหายใจทำให้ร่างกายได้รับสิ่งใด
   ก. พลังงาน
   ข. คาร์บอน
   ค. น้ำตาล
   ง. แป้ง