แบบทดสอบ รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 3212 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง สารเสพติด
ผู้สอน นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1. ข้อใดจัดเป็นสารเสพติดประเภทเดียวกัน
   ก. โคเคน แอมเฟตามีน ใบกระท่อม
   ข. ฝิ่น กัญชา เฮโรอีน
   ค. ยาเค ยาอี ยาดีไซน์เนอร์
   ง. บุหรี่ ทินเนอร์ ไวน์

ข้อที่ 2
2. สารเสพติดที่เรียกว่า(A) เหล้าแห้ง และ (B) แสตมป์มฤตยู จัดอยู่ในสารเสพติดประเภทใด
   ก. (A) สารกดสมอง (B) สารกระตุ้นสมอง
   ข. (A) สารหลอนประสาท (B) สารกดสมอง
   ค. (A) ยานอนหลับ (B )สารหลอนประสาท
   ง. (A) สารกระตุ้นประสาท ( B)ยานอนหลับ

ข้อที่ 3
3. สารเสพติดประเภทกดสมองที่ร้ายแรงที่สุด คือ
   ก. มอร์ฟีน
   ข. โคเคน
   ค. ยาเค
   ง. เฮโอีน

ข้อที่ 4
4. ข้อใดเป็นผลของยาอีต่อระบบต่างๆของร่างกาย
   ก. กดประสาทส่วนกลางทำให้รู้สึกมึนชา อาการเจ็บป่วยต่างๆหายไป
   ข. สมองเสื่อมทำลายเส้นประสาทสมองอย่างรุนแรง โดยเฉพาะสารสื่อประสาท
   ค. ตื่นเต้น ช่างพูด หัวเราะเสียงดัง มีอาการง่วงนอน
   ง. สมองทำงานน้อยลง คลุ้มคลั่ง พูดไม่ชัด เดินโซเซ

ข้อที่ 5
5. กัญชาจัดเป็นสารเสพติดประเภทใด และมีสารชนิดใดจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับกัญชา
   ก. สารกระตุ้นสมอง โคเคน
   ข. สารกดสมอง มอร์ฟีน
   ค. สารหลอนประสาท ยาอี
   ง. สารระเหย ฝิ่น

ข้อที่ 6
6. สารเสพติดชนิดใดจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นถุงลมโป่งพอง
   ก. ฝิ่นและกัญชา
   ข. กระท่อมและบุหรี่
   ค. กัญชาและบุหรี่
   ง. ฝิ่นและกระท่อม

ข้อที่ 7
7. ผลึกน้ำแข็งเป็นชื่อของสารเสพติดชนิดใด และจัดอยู่ในสารประเภทใด
   ก. แอมเฟตามีน สารกระตุ้นประสาท
   ข. น้ำมันเบนซิน สารระเหย
   ค. แวเลี่ยม ยานอนหลับ
   ง. แอลเอสที สารหลอนประสาท

ข้อที่ 8
8. สารเสพติดกลุ่มใดจัดเป็นสารประกอบอินทรีย์เคมีพวกไฮโดรคาร์บอน
   ก. วิสกี้ เบียร์ ไวน์
   ข. โบรไมต์ เซโคนาล ฟีโนบาร์บ
   ค. โคเดอิน เมธาโตน เพธิดิน
   ง. ทินเนอร์ แลกเกอร์ น้ำยาล้างเล็บ

ข้อที่ 9
9. สารเสพติดชนิดใดได้รับฉายาว่า "ฆาตรกรเงียบ"
   ก. ยาเค ยาอี แอลเอสดี
   ข. ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน
   ค. แอมเฟตามีน โคเคน กระท่อม
   ง. เบียร์ ไวน์ เหล้า

ข้อที่ 10
10. วิธีที่ดีที่สุดที่จะไม่ตกเป็นทาสยาเสพติดคือข้อใด
   ก. การป้องกันชุมชน,การป้องกันสังคม
   ข. การป้องกันสังคม,การป้องกันตัวเอง
   ค. การป้องกันชุมชน,การป้องกันสังคม,การป้องกันตนเอง
   ง. การป้องกันชุมชน,การป้องกันตนเอง,การป้องกันครอบครัว