แบบทดสอบ รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 3212 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง อาหาร
ผู้สอน นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1.ข้อใดตรงกับอาหารมากที่สุด
    ก. เป็นสิ่งที่รับประทานแล้วให้พลังงาน
   ข. เป็นสิ่งที่รับประทานแล้วความอบอุ่นแก่ร่างกาย
   ค. เป็นสิ่งที่รับประทานแล้วซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
   ง. เป็นสิ่งที่รับประทานแล้วให้ประโยชน์แก่ร่างกาย

ข้อที่ 2
2. การทดลองไบยูเร็ตเป็นวิธีการที่ใช้ทดสอบสารอาหารประเภทใด
   ก. แร่ธาตุ
   ข. โปรตีน
    ค. ไขมัน
   ง. คาร์โบไฮเดรต

ข้อที่ 3
3. ข้อใดเป็นหน่วยวัดพลังงานความร้อนในอาหาร
   ก. จูล
   ข. องศาเซลเซียส
    ค. แคลอรี
    ง. กรัม

ข้อที่ 4
4. ถ้ารับประทานมะเขือเทศเป็นประจำจะช่วยป้องกันโรคอะไรได้
    ก. โรคเหน็บชา
    ข. หลอดเลือดฝอยเปราะ
    ค. โรคปากนกกระจอก
    ง. โรคกระดูกอ่อน

ข้อที่ 5
5. ข้อใดเป็นคู่วิตามินและโทษของการขาดวิตามินนั้นได้ถูกต้อง
    ก. วิตามินเค - เป็นหมัน
    ข. วิตามินเอ - กระดูกอ่อน
    ค. วิตามินบี 1 - เหน็บชา
    ง. วิตามินอี - เลือดแข็งตัวช้า

ข้อที่ 6
6. สารอาหารโปรตีนมีองค์ประกอบใดที่ต่างจากสารคาร์โบไฮเดรต
    ก. ไนโตรเจน และออกซิเจน
    ข. ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
    ค. คาร์บอนกับออกซิเจน
    ง. ไฮโดรเจนกับออกซิเจน

ข้อที่ 7
7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
   ก. เด็กที่มีรูปร่างอ้วนอาจเป็นโรคขาดสารอาหารได้
   ข. เด็กที่เป็นโรคขาดสารอาหารส่วนใหญ่จะเกิดกับวัยรุ่น
   ค. เด็กที่เป็นโรคขาดสารอาหารเพราะรับประทานสารอาหารไม่ครบ
   ง. เด็กที่ขาดโปรตีนจะเป็นอันตรายมากกว่าขาดสารอาหารประเภทอื่น

ข้อที่ 8
8. บุคคลในข้อใดต้องการสารอาหารมากกว่าบุคคลประเภทอื่น
    ก. ผู้ที่ให้นมบุตร
    ข. ผู้ที่อยู่ในวัยเด็ก
    ค. ผู้ที่อยู่ในวัยรุ่น
    ง. ผู้ที่อยู่ในวัยชรา

ข้อที่ 9
9. ถ้าราคาเท่ากันนักเรียนควรเลือกรับประทานอาหารชนิดใดจึงจะให้คุณค่าทางอาหารดีที่สุด
   ก. นมถั่วเหลือง
   ข. ปาท่องโก๋
   ค. กล้วยบวชชี
   ง. ขนมครก

ข้อที่ 10
10. ข้อใดเรียนลำดับการใช้พลังงานจากมากไปหาน้อย
    ก. เขียนหนังสือ,ล้างจาน,ล้างรถ
    ข. ล้างรถ,เขียนหนังสือ,ล้างจาน
    ค. ล้างรถ,ล้างจาน,เขียนหนังสือ
    ง. ล้างจาน,ล้างรถ,เขียนหนังสือ