ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมศึกษา | พลานามัย | ศิลปศึกษา | การงานอาชีพ | ภาษาต่างประเทศ
โดย อ.มะลิ มุขขันธ์
- ความรู้ เรื่องวรรณคดียุคกรุงศรีอยุธยาตอนต้น
- ความรู้ เรื่องการเขียนนิทาน
- ความรู้ เรื่องศัพท์ในวงอาชีพต่าง ๆ
- ความรู้ เรื่องการท่องจำคำประพันธ์
- ความรู้ เรื่องการเขียนรายงาน
- แบบทดสอบ เรื่อง การเขียนรายงาน
- แบบทดสอบ เรื่อง ปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เกิดวรรณกรรม
- แบบทดสอบ เรื่อง วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น
- แบบทดสอบ เรื่อง การเขียนรายงาน
- แบบทดสอบ เรื่อง ประวัติวรรณคดีและวรรณกรรมสมัยกรุงศรีอยธยาตอนต้น
- แบบทดสอบ เรื่อง การบันทึกจากการอ่าน การฟัง มารยาทการฟัง การดู การพูด

- ความรู้ เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ
- ความรู้ เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น
- ความรู้ เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ
- ความรู้ เรื่อง เรื่องสั้น
- ความรู้ เรื่อง หลักในการเลือกฟังและดูสื่อต่างๆ

โดย อ.ส่งศรี อามาตย์ (27/01/47)
- ความรู้ เรื่องการพูดเชิญชวน
- ความรู้ เรื่องการเขียนแสดงความคิดเห็น
- ความรู้ เรื่อง การเขียนรายงาน
- ความรู้ เรื่องการฟังและดูเพื่อจับประเด็นและสรุปความ
- ความรู้ เรื่องการฟังและดูเพื่อจับประเด็นและสรุปความ
- ความรู้ เรื่องลักษณะคำไทย บาลีและสันสกฤต
- แบบทดสอบ เรื่องการเขียนจดหมายกิจธุระ
- แบบทดสอบ เรื่องการใช้พจนานุกรม
- แบบทดสอบ เรื่องการแต่งกลอนสุภาพ
- แบบทดสอบ เรื่องการสร้างคำตามหลักเกณฑ์ของภาษา
- แบบทดสอบ เรื่องลักษณะคำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสฤต

โดย อ.จันทร์ทิวา อบทอง (27/01/47)
- แบบทดสอบ เรื่องการเขียนเรียงความ
- แบบทดสอบ เรื่องการใช้คำราชาศัพท์
- แบบทดสอบ เรื่องการใช้ถ้อยคำสำนวน
- แบบทดสอบ เรื่องการย่อความ
- แบบทดสอบ เรื่องการเขียนจดหมาย
- ความรู้ เรื่อง วิธีใช้พจนานุกรม
- ความรู้ เรื่อง การอ่านตัวเลขไทย
- ความรู้ เรื่อง หลักการอ่านทำนองเสนาะ
- ความรู้ เรื่อง วิธีใช้พจนานุกรม
- ความรู้ เรื่อง การอ่านวิเคราะห์คุณค่า
- แบบทดสอบ เรื่อง การออกเสียงบทร้อยกรอง
- แบบทดสอบ เรื่อง การใช้พจนานุกรม
- แบบทดสอบ เรื่อง การย่อความ
- แบบทดสอบ เรื่อง การอ่านในใจ

โดย อ.สุรางค์ จันทราภรณ์ (27/01/47)
- ความรู้ เรื่อง คำนาม
- ความรู้ เรื่อง คำสรรพนาม
- ความรู้ เรื่อง คำกริยา
- ความรู้ เรื่อง คำวิเศษณ์
- ความรู้ เรื่อง คำสันธาน
- แบบทดสอบ เรื่อง คำนาม
- แบบทดสอบ เรื่อง คำกริยา
- แบบทดสอบ เรื่อง คำสรรพนาม
- แบบทดสอบ เรื่อง คำวิเศษณ์
- แบบทดสอบ เรื่องสำนวนคำ
- แบบทดสอบ เรื่องคำสมาส
- แบบทดสอบ เรื่องคำซ้ำ

โดย อ.สนั่น ประเสริฐศรี (27/01/47)
- ความรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ
- ความรู้ เรื่อง สำนวน
- ความรู้ เรื่อง คำสมาส
- ความรู้ เรื่อง คำซ้ำ
- ความรู้ เรื่อง คำราชาศัพท์
- ความรู้ เรื่อง การอภิปราย
- ความรู้ เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย
- แบบทดสอบ เรื่องการฟัง
- แบบทดสอบ เรื่องกลุ่มคำ
- แบบทดสอบ เรื่องคำประสม
- แบบทดสอบ เรื่องคำซ้อน
- แบบทดสอบ เรื่องคำซ้ำ

โดย อ.วิลาวัลย์ เพ็งชัย (27/01/47)
- ความรู้ เรื่อง คำที่ไม่ต้องประวิสรรชนีย์
- ความรู้ เรื่อง หลักสังเกตคำไทยแท้
- ความรู้ เรื่อง คำนาม
- ความรู้ เรื่อง คำประสม
- ความรู้ เรื่อง การเขียนคำพ้องเสียง
- แบบทดสอบ เรื่อง คำเป็นคำตาย
- แบบทดสอบ เรื่อง คำเป็นคำตาย
- แบบทดสอบ เรื่อง คำเป็นคำตาย
- แบบทดสอบ เรื่อง คำเป็นคำตาย
- แบบทดสอบ เรื่อง การเขียนสะกดคำ
- แบบทดสอบ เรื่อง คำประสม
- แบบทดสอบ เรื่อง คำเป็นคำตาย
- แบบทดสอบ เรื่อง คำพ้องเสียง
- แบบทดสอบ เรื่อง คำสมาส คำสนธิ

โดย อ.ยุพดี พละศักดิ์
- ความรู้ เรื่อง คำ
- ความรู้ เรื่อง หลักสังเกตคำสมาสจากคำไทย
- ความรู้ เรื่อง จดหมาย
- ความรู้ เรื่อง ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง
- ความรู้ เรื่อง สำนวน
- แบบทดสอบ เรื่อง หลักสังเกตคำสมาสจากคำไทย
- แบบทดสอบ เรื่อง คำ
- แบบทดสอบ เรื่อง จดหมาย
- แบบทดสอบ เรื่อง สำนวน
- แบบทดสอบ เรื่อง ศิลาจารุพ่อขุนรามคำแหง