ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมศึกษา | พลานามัย | ศิลปศึกษา | การงานอาชีพ | ภาษาต่างประเทศ
โดย อ.ธัญรัศม์ ประเสริฐศรี (07/01/47)
- ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
- ความรู้ เรื่อง ความหมายของเลขยกกำลัง
- ความรู้ เรื่อง การดำเนินการของเลขยกกำลัง
- ความรู้ เรื่อง การนำเลขยกกำลังไปใช้
- ความรู้ เรื่อง เศษส่วน
- ความรู้ เรื่อง การแทนเศษส่วนด้วยจุดบนเส้นจำนวน
- ความรู้ เรื่อง ตัวคูณร่วมน้อยและการนำไปใช้
- ความรู้ เรื่องตัวหารร่วมมากและการนำไปใช้
- แบบทดสอบ เรื่อง ความหมายของเศษส่วน
- แบบทดสอบ เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วน
- แบบทดสอบ เรื่อง จำนวนเต็ม
- แบบทดสอบ เรื่อง การบวกจำนวนเต็ม

โดย อ.พสิษฐ์ ประเสริฐศรี (27/01/47)
- ความรู้ เรื่องการแก้สมการและอสมการ
- ความรู้ เรื่องจำนวนเต็ม (number)
- ความรู้ เรื่องภาคตัดกรวย
- ความรู้ เรื่องเลขยกกำลัง
- แบบทดสอบ เรื่องการแก้อสมการ
- แบบทดสอบ เรื่องการแกสมการ
- แบบทดสอบ เรื่องจำนวนจริง
- แบบทดสอบ เรื่องสมบัติจำนวนจริง
- แบบทดสอบ เรื่องสมบัติจำนวนจริงของการคูณ
- ความรู้ เรื่อง ระยะระหว่างจุด 2 จุดใดๆ
- ความรู้ เรื่อง รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน
- ความรู้ เรื่อง รูปแบบของประพจน์ที่เป็นสัจนิรันดร์ที่ควรทราบ

โดย อ.ปรียานุช สงสาร (27/01/47)
- ความรู้ เรื่องลำดับเลขคณิต
- แบบทดสอบ เรื่องอนุกรมเรขาคณิต
- แบบทดสอบ เรื่องลำดับเรขาคณิต
- แบบทดสอบ เรื่อง ลำดับเลขคณิต
- แบบทดสอบ เรื่องอนุกรมเลขคณิต
- ความรู้ เรื่อง การหาค่ามัธยฐานของข้อมูล
- ความรู้ เรื่อง สมบัติของมัธยฐาน
- ความรู้ เรื่อง ฐานนิยมของข้อมูล
- แบบทดสอบ เรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิตข้อมูลที่แจกแจงความถี่
- แบบทดสอบ เรื่อง ฐานนิยม
- แบบทดสอบ เรื่อง มัธยฐาน
- แบบทดสอบ เรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิตข้อมูลที่ยังไม่ได้แจกแจงความถี่
- แบบทดสอบ เรื่อง มัธยฐานข้อมูลแจกแจงความถี่

โดย อ.พรชัย วิทยาภินันท์ (28/01/47)
- ความรู้ เรื่องฟังชันก์ตรีโกณมิติ
- ความรู้ เรื่องรากที่ n ในระบบจำนวนจริงและจำนวนจริง
- ความรู้ เรื่องทฤษฎีบทเลขยกกำลัง
- ความรู้ เรื่องการคูณและหารที่มีเครื่องหมายกรณฑ์
- ความรู้ เรื่องเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
- แบบทดสอบ เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ
- แบบทดสอบ เรื่องทฤษฎีบทเลขยกกำลัง
- แบบทดสอบ เรื่องระบบจำนวนจริง
- แบบทดสอบ เรื่องเลขยกกำลัง
- แบบทดสอบ เรื่องการคูณและหารที่มีเครื่องหมายกรณฑ์

โดย อ.ศิริลักษณ์ วิทยาภินันท์
- ความรู้ เรื่อง อนุกรมที่ไม่ใช่อนุกรมเลขคณิตหรืออนุกรมเรขาคณิต
- ความรู้ เรื่อง ลำดับเลขคณิต
- ความรู้ เรื่อง ลำดับ
- ความรู้ เรื่อง เรื่อง ความเร็วและความเร็วเ
- ความรู้ เรื่อง เรื่องค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของสิ่งที่ต้องการจากปัญหาโจทย์
- แบบทดสอบ เรื่อง อนุกรมไม่ใช่อนุกรมเลขคณิตหรืออนุกรมเลขาคณิต
- แบบทดสอบ เรื่อง ลำดับเลขคณิต
- แบบทดสอบ เรื่อง ลำดับ
- แบบทดสอบ เรื่อง ความเร็วและความเร็วเฉลี่ย
- แบบทดสอบ เรื่อง ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของสิ่งที่ต้องการจากปัญหาโจทย์

โดย อ.สุกัญญา ยิ่งยง (25/01/47)
- ความรู้ เรื่องสมการ
- ความรู้ เรื่องความยาว พื้นที่ และปริมาตร
- ความรู้ เรื่องจำนวนนับ
- ความรู้ เรื่องการคูณจำนวนเต็ม
- ความรู้ เรื่องตัวหารรวมมาก
- ความรู้ เรื่องตัวคูณร่วมน้อย
- แบบทดสอบ เรื่องการคูณจำนวนเต็ม
- แบบทดสอบ เรื่องจำนวนนับ
- แบบทดสอบ เรื่องสมการ
- แบบทดสอบ เรื่องสมบัติของหนึ่ง
- แบบทดสอบ เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

โดย อ.พงษ์ศักดิ์ คำศรี (27/01/47)
- ความรู้ เรื่องการเลื่อนแกนทางขนาน
- ความรู้ เรื่องพาราโบลา
- ความรู้ เรื่องวงกลม
- ความรู้ เรื่องวงรี
- ความรู้ เรื่องไฮเพอร์โบลา
- แบบทดสอบ เรื่อง การเลื่อนแกนทางขนาน
- แบบทดสอบ เรื่อง พาราโบลา
- แบบทดสอบ เรื่อง วงกลม
- แบบทดสอบ เรื่อง วงรี
- แบบทดสอบ เรื่อง ไฮเพอร์โบลา

โดย อ.สุวันที มุขขันธ์ (27/01/47)
- ความรู้ เรื่องทฤษฎีบทปีทาโกรัส
- ความรู้ เรื่องทฤษฎีบทปีทาโกรัส
- ความรู้ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นคืออะไร
- ความรู้ เรื่องวงกลม
- ความรู้ เรื่องตรีโกณมิติ
- แบบทดสอบ เรื่องการนำทฤษฎีบทปีทาโกรัสไปใช้
- แบบทดสอบ เรื่องทฤษฎีบทปีทาโกรัส
- แบบทดสอบ เรื่องวงกลม
- แบบทดสอบ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ
- แบบทดสอบ เรื่องสมการเชิงเส้น

โดย อ.สาวอริศรา โพธิ์ทิพย์ (27/01/47)
- ความรู้ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร
- ความรู้ เรื่องความน่าจะเป็น (Probability)
- ความรู้ เรื่องความน่าจะเป็น (Probability)
- ความรู้ เรื่องใบความรู้เรื่องโจทย์ระบบสมการ
- ความรู้ เรื่องทรงกระบอก (Cylinder)
- แบบทดสอบ เรื่องความน่าจะเป็น
- แบบทดสอบ เรื่องโจทย์สมการกำลังสอง
- แบบทดสอบ เรื่องความน่าจะเป็น
- แบบทดสอบ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรทรงกระบอก
- แบบทดสอบ เรื่องการทอลองสุ่มและเหตุการณ์
- ความรู้ เรื่อง พื้นที่ผิดและปริมาตรทรงกระบอก
- ความรู้ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรกรวย
- ความรู้ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรทรงกลม
- ความรู้ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด
- ความรู้ เรื่อง การเปรียบเทียบหน่วยปริมาตร
- แบบทดสอบ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรทรงกระบอก.
- แบบทดสอบ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรทรงกลม
- แบบทดสอบ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรพีระมิด
- แบบทดสอบ เรื่อง การเปรียบเทียบหน่วย
- ความรู้เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรกรวย
- ความรู้เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรทรงกลม
- ความรู้เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรปริซึม
- ความรู้เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด
- ความรู้เรื่อง พื้นผิวและปริมาตรทรงกระบอก

โดย อ.อภิชาติ ดวงสีดา
- ความรู้ เรื่อง การวัดพื้นที่
- ความรู้ เรื่อง ความเป็นมาของการวัด
- ความรู้ เรื่อง การวัดปริมาตรและน้ำหนัก
- ความรู้ เรื่อง การวัดความยาว
- แบบทดสอบ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
- แบบทดสอบ เรื่อง การวัดความยาว
- แบบทดสอบ เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส
- แบบทดสอบ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต
- แบบทดสอบ เรื่อง การเท่ากันทุกประการ

รายงานการวิจัย
- รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนที่อ่อนทางคณิตศาสตร์ (อ.ธัญรัศม์ ประเสริฐศรี เมื่อ 07/01/47)

โดย อ.มาณิกา ไชยเวช
- ความรู้ เรื่อง ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล
- ความรู้ เรื่อง สรุปฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียล หน้า 1 ต่อหน้า 2
- ความรู้ เรื่อง กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
- ความรู้ เรื่อง กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
- ความรู้ เรื่อง กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
- ความรู้ เรื่อง กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
- ความรู้ เรื่อง การหาค่าความจริงของประพจน์
- แบบทดสอบ เรื่อง ตรรกศาสตร์ (ชุดที่ 2)
- แบบทดสอบ เรื่อง ตรรกศาสตร์
- แบบทดสอบ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
- แบบทดสอบ เรื่อง ระบบจำนวนจริง