ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมศึกษา | พลานามัย | ศิลปศึกษา | การงานอาชีพ | ภาษาต่างประเทศ
โดย อ.จุฬาภรณ์ พรหมบุตร (19/01/47)
- ความรู้ เรื่องการศึกษาเรื่องคุณสมบัติของทายกและปฏิคาหก
- ความรู้ เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิกขององค์กรชาวพุทธ
- ความรู้ เรื่องการเป็นชาวพุทธที่ดี ตามหลักเบื้องบนในทิศ 6
- ความรู้ เรื่องการเข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
- แบบทดสอบ เรื่องพุทธศาสนสุภาษิต คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา พระไตรปิฎก
- แบบทดสอบ เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และศาสนพิธี
- แบบทดสอบ เรื่องการบริหารจิตและการเจริญปัญญา
- แบบทดสอบ เรื่องอริยสัจ 4
- ความรู้ เรื่อง สังคมชมพูทวีปสมัยก่อนพุทธกาล
- ความรู้ เรื่อง พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง
- ความรู้ เรื่อง ความสำคัญและคุณค่าของพระไตรปิฎก
- ความรู้ เรื่อง พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากล และมีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง
- ความรู้ เรื่อง คำศัพท์ในทางพระพุทธศาสนา
- แบบทดสอบ เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
- แบบทดสอบ เรื่อง พุทธประวัติ
- แบบทดสอบ เรื่อง อริยสัจ 4
- แบบทดสอบ เรื่อง พระไตรปิฎก
- แบบทดสอบ เรื่อง พระรัตนตรัย

โดย อ.เรืองรอง ประทุมเวียง (25/01/47)
- ความรู้ เรื่องการเมืองสมัยจอมพลถนอม กิติขจร
- ความรู้ เรื่องการปฏิวัติ 17 พ.ย. 2514
- ความรู้ เรื่องรัฐบาลจอมพลถนอม กิติขจร
- ความรู้ เรื่องเศรษฐกิจสมัยจอมพลถนอม กิติขจร
- ความรู้ เรื่อง เหตุการณ์ก่อนวันที่ 14 ตุลาคม 2516
- แบบทดสอบ เรื่องหลักธรรม
- แบบทดสอบ เรื่องหลักการอ่านภาษาบาลีและอ่านภาษาบาลี
- แบบทดสอบ เรื่องความหมายและแนวทางการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนสุภาษิต
- แบบทดสอบ เรื่องประโยชน์ที่ได้รับจากพระไตรปิกฎ
- แบบทดสอบ เรื่องความหมายและประโยชน์ของสมาธิ

โดย อ.อุไรวรรณ คำอุดม (27/01/47)
- แบบทดสอบ เรื่องการพัฒนาชาติไทยด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
- แบบทดสอบ เรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย
- แบบทดสอบ เรื่องการพัฒนาชาติไทยด้านการเมืองการปกครอง
- แบบทดสอบ เรื่องการพัฒนาชาติไทยด้านสังคมและวัฒนธรรม สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-2-3)
- แบบทดสอบ เรื่องบทบาทของศาสนาที่สำคัญในสังคมไทย และการนำมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง

โดย อ.สุนทร อามาตย์ (27/01/47)
- ความรู้ เรื่องพัฒนาการเมืองการปกครองของไทย
- ความรู้ เรื่องพัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัฐไทย
- ความรู้ เรื่องพัฒนาการด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย
- ความรู้ เรื่องพัฒนาการด้านสังคมของไทย
- ความรู้ เรื่องอารยธรรมตะวันออก และอารยธรรมตะวันตก มีผลต่อการพัฒนาความเจริญของชนชาติไทย
- ความรู้ เรื่อง สิทธิมนุษยชน
- ความรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ความรู้ เรื่อง คุณธรรมในการอยู่ร่วมกัน
- ความรู้ เรื่อง การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยของไทย
- ความรู้ เรื่อง สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของพลเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญ
- ความรู้ เรื่อง เสรีภาพของพลเมืองไทย
- ความรู้ เรื่อง หน้าที่ของพลเมืองไทย
- แบบทดสอบ เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
- แบบทดสอบ เรื่อง สิทธิมนุษยชน
- แบบทดสอบ เรื่อง ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
- แบบทดสอบ เรื่อง การสร้างสันติสุขในสังคมไทย
- แบบทดสอบ เรื่อง สิทธิ เสรีภาพ และพลเมืองไทย

โดย อ.สายหยุด จันทร์ไทย (27/01/47)
- ความรู้ เรื่องประวัติการปกครองระบอบประชาธิปไตย
- ความรู้ เรื่อง ประวัติการปกครองระบอบประชาธิปไตย
- ความรู้ เรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตย
- ความรู้ เรื่อง การปกครองระบอบเผด็จการ
- ความรู้ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
- ความรู้ เรื่อง หลักธรรมของศาสนาที่สำคัญของโลก


โดย อ.จำเนียร บัวแก้ว (27/01/47)
- ความรู้ เรื่องพระพุทธศาสนาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน
- ความรู้ เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
- ความรู้ เรื่องพุทธประวัติ การประสูติ
- ความรู้ เรื่องพุทธประวัติ เทวฑูต ๔
- ความรู้ เรื่องพุทธประวัติ การแสวงหาความรู้ของเจ้าชายสิทธัตถะ
- ความรู้ เรื่อง พระพุทธศาสนาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน
- ความรู้ เรื่อง คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
- แบบทดสอบ เรื่อง การเผยแพร่พุทธศาสนา
- แบบทดสอบ เรื่อง พระไตรปิฎก
- แบบทดสอบ เรื่อง พุทธประวัติ
- แบบทดสอบ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
- แบบทดสอบ เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต

โดย อ.สุรเกียรติ บัวแก้ว (26/01/47)
- ความรู้ เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนา
- ความรู้ เรื่องชาดก
- ความรู้ เรื่องพระไตรปิฎก
- ความรู้ เรื่องหลักธรรมทางศาสนา
- ความรู้ เรื่องการบริหารจิตและเจริญปัญญา
- ความรู้ เรื่องการฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา (12/07/55)
- แบบทดสอบ เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนา
- แบบทดสอบ เรื่องหลักธรรมทางศาสนา
- แบบทดสอบ เรื่องหลักธรรมทางศาสนา
- แบบทดสอบ เรื่องพระสงฆ์และการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์
- แบบทดสอบ เรื่องพุทธสาวกพุทธสาริกาและชาวพุทธตัวอย่าง
- ความรู้ เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
- ความรู้ เรื่อง ชาดก
- ความรู้ เรื่อง พระไตรปิฎก
- ความรู้ เรื่อง หลักธรรมทางศาสนา
- ความรู้ เรื่อง การบริหารจิตและเจริญปัญญา

โดย อ.สุวพิชญ์ คำเพราะ (20/01/47)
- ความรู้ เรื่อง รัฐสภา
- ความรู้ เรื่อง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.,ส.ว.
- ความรู้ เรื่อง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
- ความรู้ เรื่อง กิจกรรมทาง เศรษฐกิจของมนุษย์
- ความรู้ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก
- ความรู้ เรื่อง ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
- ประเทศติมอร์ตะวันออก

- ความรู้ เรื่อง ประเทศสิงคโปร์
- แบบทดสอบ เรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก
- แบบทดสอบ เรื่อง กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
- แบบทดสอบ เรื่อง คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
- แบบทดสอบ เรื่อง คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
- แบบทดสอบ เรื่อง สถาบันรัฐสภา

โดย อ.สวลี บุญมูล (25/01/47)
- ความรู้ เรื่องพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย
- แบบทดสอบ เรื่องกฎหมาย
- แบบทดสอบ เรื่องประชาธิปไตย
- แบบทดสอบ เรื่องรัฐ-การเมืองการปกครอง
- แบบทดสอบ เรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
- แบบทดสอบ เรื่องการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม
- ความรู้ เรื่อง ความหมายและความสำคัญของศาสนา
- ความรู้ เรื่อง ความหมายของคำว่า ลัทธิ
- ความรู้ เรื่อง นิกายของศาสนาพุทธ
- ความรู้ เรื่อง ลักษณะสังคมประชาธิปไตย
- ความรู้ เรื่อง สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่พลเมืองดีของประเทศและของโลก
- แบบทดสอบ เรื่อง ลัทธิทางศาสนา
- แบบทดสอบ เรื่อง ความรู้พื้นฐานทางศาสนา
- แบบทดสอบ เรื่อง ประวัติความเป็นมาของศาสนาพุทธ ชุด 1
- แบบทดสอบ เรื่อง ประวัติความเป็นมาของศาสนาพุทธ ชุด 2
- แบบทดสอบ เรื่อง คุณลักษณะของพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย

โดย อ.คำนวณ คำวงศ์
- ความรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทยและสากล
- ความรู้ เรื่อง สถาปัตยกรรมหินตั้ง และหินตั้งล้อม
- ความรู้ เรื่อง สถาปัตยกรรมอียิปต์
- ความรู้ เรื่อง สถาปัตยกรรมเมโสโปเตเมีย
- ความรู้ เรื่อง สถาปัตยกรรมกรีก
- ความรู้ เรื่อง งานด้านจิตรกรรม
- ความรู้ เรื่อง ตัวอย่างเสาหินในยุค ดอริค, ไอโอนิค และ โครินเธียน

โดย อ.อุไรวรรณ คำอุดม
- ความรู้ เรื่อง อิทธิบาท ๔
- ความรู้ เรื่อง สัปปุริสธรรม ๗
- ความรู้ เรื่อง อริยสัจ ๔
- ความรู้ เรื่อง ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔
- ความรู้ เรื่อง ความหมายของสมาธิ
- แบบทดสอบ เรื่อง ความหมายของสมาธิ
- แบบทดสอบ เรื่อง ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔
- แบบทดสอบ เรื่อง อริยสัจ ๔
- แบบทดสอบ เรื่อง สัปปุริสธรรม ๗
- แบบทดสอบ เรื่อง อิทธิบาท 4