ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมศึกษา | พลานามัย | ศิลปศึกษา | การงานอาชีพ | ภาษาต่างประเทศ
โดย อ.เด่นดวง ยศวิจิตร (27/01/47)
- แบบทดสอบ เรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะ
- แบบทดสอบ เรื่องเครื่องดนตรีสากล
- แบบทดสอบ เรื่องทฤษฏีสากลเบื้องต้น
- แบบทดสอบ เรื่องละครไทย
- แบบทดสอบ เรื่องวิวัฒนาการของดนตรีสากล
- ความรู้ เรื่อง ละครกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
- ความรู้ เรื่อง ละคร
- ความรู้ เรื่อง องค์ประกอบของศิลป์
- ความรู้ เรื่อง วิจารณ์ศิลป์
- ความรู้ เรื่องศิลปะสมัยใหม่ New age Art

โดย อ.ลัดดาวัลย์ ทองคำ (25/01/47)
- ความรู้ เรื่องการแสดงพื้นเมือง
- ความรู้ เรื่องการแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ
- ความรู้ เรื่องการแสดงพื้นเมืองภาคอีสาน
- ความรู้ เรื่องการแสดงพื้นเมืองใต้
- ความรู้ เรื่องการแสดงพื้นเมืองภาคกลาง
- แบบทดสอบ เรื่องการแสดงพื้นเมืองภาคใต้
- แบบทดสอบ เรื่องการแสดงภาคกลาง
- แบบทดสอบ เรื่องรำวงมาตรฐาน
- แบบทดสอบ เรื่องการแสดงพื้นเมืองภาคอีสาน

โดย อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์
- ความรู้ เรื่อง ประวัติความเป็นมาของศิลปะยุคต่าง ๆ
- ความรู้ เรื่อง ทัศนศิลป์เพื่อชีวิตและสังคม
- ความรู้ เรื่อง การฟ้อนรำพื้นเมือง การรำมาตรฐาน
- ความรู้ เรื่อง นาฏศิลป์ไทยและลีลานาฏศิลป์ไทย
- ความรู้ เรื่อง นาฏยะศัพท์
- แบบทดสอบ เรื่อง ประวัติความเป็นมาของศิลปะยุคต่างๆ
- แบบทดสอบ เรื่อง ทัศนศิลป์เพื่อชีวิตและสังคม
- แบบทดสอบ เรื่อง การฟ้อนรำพื้นเมือง, รำมาตราฐาน
- แบบทดสอบ เรื่อง นาฏศิลป์ไทย

โดย อ.ดำริห์ ก้อนคำ
- ความรู้ เรื่อง ประวัติความเป็นมาของยุคต่าง ๆ และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
- ความรู้ เรื่อง การจัดสวนหย่อมและสภาพแวดล้อม
- ความรู้ เรื่อง ทัศนศิลป์เพื่อชีวิตและสังคม
- ความรู้ เรื่อง ประวัติเพลงไทยบางเพลง
- ความรู้ เรื่อง การฟังเพลงในโอกาสต่าง ๆ
- ความรู้ เรื่อง เรื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย
- ความรู้ เรื่อง นาฏศิลป์ไทยและลีลานาฏศิลป์ไทย
- แบบทดสอบ เรื่อง ศิลปะยุคต่าง ๆและนำไปใช้ในชีวิต
- แบบทดสอบ เรื่อง การจัดสวนหย่อมและสภาพแวดล้อม
- แบบทดสอบ เรื่อง ทัศนศิลป์เพื่อชีวิตและสังคม
- แบบทดสอบ เรื่อง การขับร้องเพลงไทยเดิม
- แบบทดสอบ เรื่อง การฟังเพลงในโอกาสต่าง ๆ
- แบบทดสอบ เรื่อง การขับร้องเพลงไทย

โดย อ.ฉัฐมะ ทัดเทียม
- ความรู้ เรื่อง จิตวิทยาการใช้ส
- ความรู้ เรื่อง ทฤษฎีการสร้างงานศิลปะ
- ความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการวิจารณ์งานศิลปะ
- ความรู้ เรื่อง หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
- ความรู้ เรื่อง มาระบายสีกันเถอะ
- แบบทดสอบ เรื่อง จิตวิทยาการใช้สี
- แบบทดสอบ เรื่อง การใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ
- แบบทดสอบ เรื่อง หลักการเขียนภาพเบื้องต้น
- แบบทดสอบ เรื่อง มาวาดภาพสีโปสเตอร์กันเถอะ
- แบบทดสอบ เรื่อง หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์