ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมศึกษา | พลานามัย | ศิลปศึกษา | การงานอาชีพ | ภาษาต่างประเทศ
โดย อ.สารภี พลศักดิ์ (25/01/47)
- ความรู้ เรื่องการวางแผนทำงานบ้าน
- ความรู้ เรื่องครอบครัวและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
- ความรู้ เรื่องการซ่อมแซม ดัดแปลง เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
- ความรู้ เรื่องการทำความสะอาดบ้านและบริเวณบ้าน
- ความรู้ เรื่องการทำความสะอาดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
- แบบทดสอบ เรื่องความรู้เบื้องต้นของการถนอมอาหาร
- แบบทดสอบ เรื่องการถนอมอาหารโดยการตากแห้ง
- แบบทดสอบ เรื่องการถนอมอาหารโดยการกวน
- แบบทดสอบ เรื่องการถนอมอาหารโดยการเชื่อม
- แบบทดสอบ เรื่องการถนอมอาหารโดยการดอง
- แบบทดสอบ เรื่องการถนอมอาหารโดยการแช่อิ่ม
- แบบทดสอบ เรื่องการถนอมอาหารโดยการฉาบ
- แบบทดสอบ เรื่องการถนอมอาหารโดยการทำแยม

โดย อ.วิไลวรรณ มานะศรีสุริยัน (25/01/47)
- ความรู้ เรื่องจักรเย็บผ้า
- ความรู้ เรื่องการเย็บด้วยจักร
- ความรู้ เรื่องการเย็บตะเข็บ
- ความรู้ เรื่องการเลือกซื้อผ้า
- ความรู้ เรื่องอุปกรณ์การตัดเย็บ
- แบบทดสอบ เรื่องการเย็บตะเข็บด้วยจักรผ้า
- แบบทดสอบ เรื่องการเย็บตะเข็บด้วยมือ
- แบบทดสอบ เรื่องวิธีใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
- แบบทดสอบ เรื่องการเลือกผ้าและการคำนวณผ้า
- แบบทดสอบ เรื่องการใช้จักรและการบำรุงรักษาจักรเย็บผ้า
- ความรู้ เรื่อง ส่วนประกอบของหัวจักร
- ความรู้ เรื่อง ส่วนประกอบของตัวจักร
- ความรู้ เรื่อง การกรอด้าย
- ความรู้ เรื่อง สรุปตะเข็บด้วยมือ
- ความรู้ เรื่อง เทคนิคในการเย็บผ้าด้วยจักร
- แบบทดสอบ เรื่อง เทคนิคและขั้นตอนการทำดอกไม้กระดาษ
- แบบทดสอบ เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าชนิดกลีบชั้นเดียว
- แบบทดสอบ เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าชนิดกลีบชั้นเดียว
- แบบทดสอบ เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ทรงกรวย
- แบบทดสอบ เรื่อง การจัดดอกไม้เบื้องต้นเพื่อจำหน่าย
- แบบทดสอบ เรื่อง การจัดการด้านธุรกิจ

โดย อ.วิไล อุกาพรหม (25/01/47)
- แบบทดสอบ เรื่องความรู้เบ้องต้นเกี่ยวกับบัญชี
- แบบทดสอบ เรื่องการจัดสถานที่ทำงาน
- แบบทดสอบ เรื่องการจัดสถานที่ทำงาน
- แบบทดสอบ เรื่องการสื่อสาร
- แบบทดสอบ เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
- ความรู้ เรื่อง วิธีหลีกเลี่ยงอาหารจีเอ็มโอ
- ความรู้ เรื่อง แนวทางการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ
- ความรู้ เรื่อง ธุรกิจแบบเจ้าของคนเดียว
- ความรู้ เรื่อง สิทธิผู้บริโภค
- ความรู้ เรื่อง ธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วน
- ความรู้ เรื่อง คู่มือจ่ายตลาดสำหรับซื้ออาหารปลอดจีเอ็มโอ
- ความรู้ เรื่อง อาหารสุขภาพ
- แบบทดสอบ เรื่อง โลกกว้างทางอาชีพ
- แบบทดสอบ เรื่อง การประกอบอาชีพส่วนตัวเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน
- แบบทดสอบ เรื่อง ความรู้พื้นฐานทางด้านการตลาด
- แบบทดสอบ เรื่อง วิวัฒนาการการตลาด

โดย อ.วรรธนา บัวแก้ว (25/01/47)
- ปฐมนิเทศ
- ความรู้ เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด
- ความรู้ เรื่องห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ
- ความรู้ เรื่องบุคลากรห้องสมุด
- ความรู้ เรื่องครุภัณฑ์ของห้องสมุด
- ความรู้ เรื่องวัสดุสารนิเทศห้องสมุด
- ความรู้ เรื่องหนังสือและการระวังรักษาหนังสือ
- ความรู้ เรื่องการดำเนินงานห้องสมุดเกี่ยวกับหนังสือ
- ความรู้ เรื่องการจัดหมู่หนังสือ
- ความรู้ เรื่องการดำเนินงานเกี่ยวกับวารสาร
- ความรู้ เรื่องการดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์และกฤตภาค
- ความรู้ เรื่องการดำเนินงานเกี่ยวกับจุลสาร
- ความรู้ เรื่องการดำเนินงานเกี่ยวกับโสตทัศนวัสดุ
- ความรู้ เรื่องการซ่อมหนังสือ
- ความรู้ เรื่องการเย็บเล่มวารสาร
- ความรู้ เรื่องการประกอบอาชีพงานห้องสมุด
- แบบทดสอบ เรื่องการดำเนินงานห้องสมุดเกี่ยวกับหนังสือ
- แบบทดสอบ เรื่องการดำเนินงานห้องสมุดเกี่ยวกับวารสาร
- แบบทดสอบ เรื่องการดำเนินงานห้องสมุดเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์และกฤตภาค
- แบบทดสอบ เรื่องหนังสือและการระวังรักษาหนังสือ

โดย อ.วิชา กิ่งทอง (27/01/47)
- ความรู้ เรื่องหนังสือพิมพ์
- ความรู้ เรื่องส่วนต่างๆของหนังสือ
- ความรู้ เรื่องการระวังรักษาหนังสือ
- ความรู้ เรื่องการจัดหมู่หนังสือ
- ความรู้ เรื่องวัสดุสารนิเทศห้องสมุด
- แบบทดสอบ เรื่องวัสดุสารนิเทศห้องสมุด
- แบบทดสอบ เรื่องหนังสือและการระวังรักษาหนังสือ
- แบบทดสอบ เรื่องการจัดหมวดหมู่หนังสือ
- แบบทดสอบ เรื่องหนังสือพิมพ์
- แบบทดสอบ เรื่องส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ
- ความรู้ เรื่อง การตรวจหนังสือ
- ความรู้ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด
- ความรู้ เรื่อง การจัดสายงาน
- ความรู้ เรื่อง วารสาร
- ความรู้ เรื่อง หนังสืออ้างอิง
- แบบทดสอบ เรื่อง งานห้องสมุด
- แบบทดสอบ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด
- แบบทดสอบ เรื่อง การเตรียมหนังสือเพื่อให้บริการ
- แบบทดสอบ เรื่อง วารสาร
- แบบทดสอบ เรื่อง การเตรียมหนังสือเพื่อให้บริการ

โดย อ.ศุณิษา สุพรม (27/01/47)
- ความรู้ เรื่องอาหารไทย
- ความรู้ เรื่องรสชาดอาหาร
- ความรู้ เรื่องรสหวาน
- ความรู้ เรื่องรสเปรี้ยว รสเผ็ด
- ความรู้ เรื่องอาหารประเภทต่างๆ
- แบบทดสอบ เรื่องหลักการถนอมอาหาร
- แบบทดสอบ เรื่องอาหารที่นำมาถนอมได้ถูกต้องตามฤดูกาล
- แบบทดสอบ เรื่องเลือกใช้ภาชนะได้ถูกต้อง
- แบบทดสอบ เรื่องความสำคัญของสารปรุงแต่ง

โดย อ.สมใจ คำศรี (26/01/47)
- ความรู้ เรื่องการทำความสะอาดงานถัก
- ความรู้ เรื่องการออกแบบงานถักโครเชท์
- ความรู้ เรื่องการอ่านอักษรย่อในการถักโครเชท์
- ความรู้ เรื่องความหมายและความสำคัญของการประดิษฐ์งานถักโครเชท์
- ความรู้ เรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการถักโครเชท์
- แบบทดสอบ เรื่องวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือถักโครเชท์
- แบบทดสอบ เรื่องการเลือกแบบ วิเคราะห์ วางแผนถักช้นงานโครเชท์
- แบบทดสอบ เรื่องอักษรย่อในการถักโครเชท์
- แบบทดสอบ เรื่องการทำบัญชีรับ - จ่าย และกำหนดราคาขาย
- แบบทดสอบ เรื่องความหมายความสำคัญและประโยชน์ของการถักโครเชท์

โดย อ.พรเพ็ญ ทัดเทียม (27/01/47)
- ความรู้ เรื่องช่างร้อยมาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ดอกไม้และใบไม้สำหรับร้อยมาลัย
- การเลือกดอกไม้
- ความสวยงามของมาลัย

- แบบทดสอบ เรื่องประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับมาลัย
- แบบทดสอบ เรื่องการเลือกดอกไม้ ใบไม้และวัสดุตกแต่ง
- แบบทดสอบ เรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการร้อยมาลัย
- แบบทดสอบ เรื่องมาลัยกลม
- แบบทดสอบ เรื่องการร้อยมาลัยแบน

โดย อ.อรพิน วงศ์ปัดสา (30/01/47)
- ความรู้ เรื่องการปลูกพืชโดยใช้เมล็ด
- ความรู้ เรื่องการปลูกพืช
- ความรู้ เรื่องการเพาะเมล็ดในกระบะเพาะ
- ความรู้ เรื่องการเพาะเมล็ดในแปลงเพาะ
- ความรู้ เรื่องการหยอดเมล็ดลงในหลุมปลูก
- แบบทดสอบ เรื่อง การคัดเลือกพันธุ์พืชและเมล็ดพืช
- แบบทดสอบ เรื่องการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด ปักชำ ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง เสียบยอดและติดตา
- แบบทดสอบ เรื่องการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์เพื่อนำไปเพาะปลูก
- แบบทดสอบ เรื่องประเภทและชนิดของพืช
- แบบทดสอบ เรื่องการใช้ เก็บ บำรุง รักษาอุปกรณ์การปลุกพืช

โดย อ.สุดใจ วงศ์คูณ (27/01/47)
- แบบทดสอบ เรื่องหลักการประดิษฐ์ของชำร่วย
- แบบทดสอบ เรื่องการออกแบบของชำร่วย
- แบบทดสอบ เรื่องมาลัยตุ้มชำร่วย
- ความรู้ เรื่อง ความหมายและความสำคัญของศาสนา
- ความรู้ เรื่อง ความหมายของคำว่า ลัทธิ
- ความรู้ เรื่อง ปัญหาของขนมอบที่เกิดขึ้น
- ความรู้ เรื่อง ปัญหาของขนมเค้กหน้าเหนียว
- ความรู้ เรื่อง ปัญหาของผิวหน้าขนมเค้กแตก
- ความรู้ เรื่อง วัสดุ-อุปกรณ์ในการแต่งหน้าเค้ก
- แบบทดสอบ เรื่อง ความรู้ทั่วไปในการทำขนมอบ
- แบบทดสอบ เรื่อง การเลือกซื้อแป้งและนำตาล

โดย อ.สนั่น ศิริกุล (30/01/47)
- ความรู้ เรื่องเครื่องมืองานไม้และความปลอดภัย
- ความรู้ เรื่องงานไม้
- แบบทดสอบ เรื่องเครื่องมืองานไม้ (เครื่องมือประเภทใช้วัด)
- แบบทดสอบ เรื่องเครื่องมืองานไม้ (เครื่องมือประเภทใช้ตัด)
- แบบทดสอบ เรื่องเครื่องมืองานไม้ (เครื่องมือไส)
- แบบทดสอบ เรื่องเครื่องมืองานไม้ (เครื่องมือประเภทเจาะ)
- แบบทดสอบ เรื่องเครื่องมืองานช่างไม้ (เครื่องมือประเภทตอกและอื่นๆ)

โดย อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์
- ความรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์
- ความรู้ เรื่อง แป้นพิมพ์
- ความรู้ เรื่อง เมาส์
- ความรู้ เรื่อง จอภาพ
- ความรู้ เรื่อง เครื่องพิมพ์
- แบบทดสอบ เรื่อง คอมพิวเตอร์
- แบบทดสอบ เรื่อง แป้นพิมพ์
- แบบทดสอบ เรื่อง เมาส์
- แบบทดสอบ เรื่อง จอภาพ
- แบบทดสอบ เรื่อง เครื่องพิมพ์
- แบบทดสอบ เรื่อง องค์ประกอบของไมโครคอมพิวเตอร์
- แบบทดสอบ เรื่อง องค์ประกอบของไมโครคอมพิวเตอร์ (เติมคำ)
- แบบทดสอบ เรื่อง การเปิดปิดเครื่องการดูแลรักษาเครื่องและข้อมูล
- แบบทดสอบ เรื่อง การเปิดปิดเครื่องและการปรับแต่งภาพบนจอ
- แบบทดสอบ เรื่อง การใช้แป้นพิมพ์
- ความรู้ เรื่อง งานกราฟิก
- ความรู้ เรื่อง พิกเซล
- ความรู้ เรื่อง ภาพแบบ Vector
- ความรู้ เรื่อง ภาพแบบ Bitmap
- ความรู้ เรื่อง แฟ้มภาพ GIF
- ความรู้ เรื่อง แฟ้มภาพ JPG
- ความรู้ เรื่อง การแสดงผลของภาพ
- ความรู้ เรื่อง Bit และจำนวนสีของภาพ
- แบบทดสอบ เรื่อง งานกราฟิก