ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมศึกษา | พลานามัย | ศิลปศึกษา | การงานอาชีพ | ภาษาต่างประเทศ
โดย อ.เบญจา สืบเสน (27/01/47)
- ความรู้ เรื่อง Future Tense
- ความรู้ เรื่อง Present Tense
- ความรู้ เรื่อง Past Tense
- ความรู้ เรื่อง Passive Voice
- แบบทดสอบ เรื่อง Asking for information : In a restaurant
- แบบทดสอบ เรื่อง Asking for information:Buying Selling
- แบบทดสอบ เรื่อง Asking for Direction
- แบบทดสอบ เรื่อง Modal Verbs
- แบบทดสอบ เรื่อง Present Tense
- แบบทดสอบ เรื่อง Past Tense
- แบบทดสอบ เรื่อง Future Tense
- แบบทดสอบ เรื่อง Connector : So -Type
- แบบทดสอบ เรื่อง Connector : If -type

โดย อ.จุฑารัตน์ บุญเรือน (27/01/47)
- ความรู้ เรื่อง countable / uncountable Noun
- ความรู้ เรื่อง Countable Noun
- ความรู้ เรื่อง การใช้ I have…/ I’ve got…
- ความรู้ เรื่อง การใช้ I have…/ I’ve got…
- ความรู้ เรื่อง การใช้ some และ any
- แบบทดสอบ เรื่อง Conjunctions
- แบบทดสอบ เรื่อง Connected Statements
- แบบทดสอบ เรื่อง Countable / Uncountable 1
- แบบทดสอบ เรื่อง Countable / Uncountable 2
- แบบทดสอบ เรื่องการใช้ I have ...../I have got
- แบบทดสอบ เรื่องการใชั้ Some และ Any
- ความรู้ เรื่อง การใช้ How long does it take
- ความรู้ เรื่อง การใช้ Should
- ความรู้ เรื่อง การใช้ go to … go on … go for… go – ing
- ความรู้ เรื่อง การใช้ too/either so am I / Neither do I ฯลฯ
- ความรู้ เรื่อง การใช้ What…? Which…? How…?
- แบบทดสอบ เรื่อง Too/either , so am I / neither do I
- แบบทดสอบ เรื่อง การใช้ What ? Which ? How ?
- แบบทดสอบ เรื่อง การใช้ How long ?
- แบบทดสอบ เรื่อง การใช้ go to / go on / go for / go-ing
- แบบทดสอบ เรื่อง การใช้ should

โดย อ.สมสุข ณรงแสง (27/01/47)
- ความรู้ เรื่อง I have done, I did
- ความรู้ เรื่อง Regular และ Irregular Verbs
- ความรู้ เรื่อง isn't, haven't, don't
- ความรู้ เรื่อง work/working, do/doing, go/going
- ความรู้ เรื่อง Basic need for People
- ความรู้ เรื่อง Environment
- ความรู้ เรื่อง The Environment : Save the Earth
- ความรู้ เรื่อง The destroying of Sisaket’s Ruins
- ความรู้ เรื่อง Plants can make food
- ความรู้ เรื่อง Letter to the newspaper
- ความรู้ เรื่อง Asarha Puja and Buddhist Lent
- ความรู้ เรื่อง Loy Krathong Festival
- ความรู้ เรื่อง New Year's Day
- ความรู้ เรื่อง Songkran Festival
- ความรู้ เรื่อง Loy Krathong Festival
- ความรู้ เรื่อง Article
- ความรู้ เรื่อง Pronouns and Possessive
- ความรู้ เรื่อง Linking Verb
- ความรู้ เรื่อง Additional Sentence
- แบบทดสอบ เรื่อง English 3 .1
- แบบทดสอบ เรื่อง English 3 .2
- แบบทดสอบ เรื่อง English 3 .3
- แบบทดสอบ เรื่อง English 3 .4
- แบบทดสอบ เรื่อง English 3 .5

โดย อ.นางประภาวัลย์ โกศลศิรศักดิ์ (27/01/47)
- ความรู้ เรื่อง The Past Continuous tense
- The Future Simple Tense
- The past Simple
- Comparison
- Indirect Speech or Reported Speech

- แบบทดสอบ เรื่อง Past continuous
- แบบทดสอบ เรื่อง Comparison
- แบบทดสอบ เรื่อง Direct& Indirect Speech
- แบบทดสอบ เรื่อง The future Simple Tense
- แบบทดสอบ เรื่อง Past continuous

โดย อ.นิธินันท์ คำเพราะ (27/01/47)
- ความรู้ เรื่อง Relative Pronoun
- ความรู้ เรื่อง Passive Construction
- ความรู้ เรื่อง Phrasal Verbs(Two-word Verbs)
- ความรู้ เรื่อง Agreements
- ความรู้ เรื่อง The future Continuous Tense
- แบบทดสอบ เรื่อง Agreements
- แบบทดสอบ เรื่อง Passive Voice
- แบบทดสอบ เรื่อง Phrasal Verbs
- แบบทดสอบ เรื่อง Relative Pronoun
- แบบทดสอบ เรื่อง The future continuous tense

โดย อ.อุดมพร ศรีสำอางค์ (27/01/47)
- ความรู้เรื่อง Direct speech & Reported Speech
- ความรู้เรื่อง Past Continuous Tense & Past Simple Tense
- ความรู้เรื่อง การใช้ If clause
- ความรู้เรื่อง Present Continuous Tense
- ความรู้เรื่อง การใช้ Present Simple Future Tense
- แบบทดสอบ Present Continuous Tense
- แบบทดสอบ Direct & Reported Speech
- แบบทดสอบ เรื่องIf cause
- แบบทดสอบ Present Simple Future Tense
- แบบทดสอบ Past Continuous Tense & Past Simple Tense
- ความรู้ เรื่อง Articles
- ความรู้ เรื่อง How to Answer Questions

โดย อ.อรพินท์ จวงพันธ์
- ความรู้ เรื่อง Capitalization
- ความรู้ เรื่อง Full Stop
- ความรู้ เรื่อง Can
- ความรู้ เรื่อง Vocabulary
- ความรู้ เรื่อง Verb to be
- แบบทดสอบ เรื่อง Verb to be
- แบบทดสอบ เรื่อง Capitalization
- แบบทดสอบ เรื่อง Occupation
- แบบทดสอบ เรื่อง Full stop
- แบบทดสอบ เรื่อง Can

โดย อ.นุชรี เชื้อทองพิทักษ์ (07/01/47)
- ความรู้เรื่อง Reading Graphs
- ความรู้เรื่อง Job Advertisements
- ความรู้เรื่อง Reading Poetries
- ความรู้เรื่อง Notices
- ความรู้เรื่อง Buying - Selling
- ความรู้เรื่อง On the telephone
- ความรู้เรื่อง Four Cities ....Country Data
- ความรู้เรื่อง Four cities ......Country Data....Vocaburaries
- ความรู้เรื่อง Pollution changes conditions
- ความรู้เรื่อง Causes of pollution
- แบบทดสอบ Job Advertisements
- แบบทดสอบ Reading Poetry
- แบบทดสอบ Notices
- แบบทดสอบ Buying - Selling
- แบบทดสอบ On the telephone
- ความรู้ เรื่อง Some and Any
- ความรู้ เรื่อง A Questionnaire
- ความรู้ เรื่อง At a restaurant
- ความรู้ เรื่อง Going to the movies
- ความรู้ เรื่อง Ordering dinner
- ความรู้ เรื่อง การใช้ will/ be going to
- ความรู้ เรื่อง การถามทิศทาง (Asking for direction)
- แบบทดสอบ เรื่อง At a restaurant
- แบบทดสอบ เรื่อง การใช้ will/ be going to
- แบบทดสอบ เรื่อง Going to the moving
- แบบทดสอบ เรื่อง some / any
- แบบทดสอบ เรื่อง Asking for direction

โดย อ.สุดเขตต์ สินธุรัตน์
- ความรู้ เรื่อง Adjective order
- ความรู้ เรื่อง Reading for comprehension
- ความรู้ เรื่อง TEST FOR PROGESS CHECK
- ความรู้ เรื่อง Sport
- ความรู้ เรื่อง Using a reference words
- ความรู้ เรื่อง INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE
- ความรู้ เรื่อง Asking someone's opinions
- ความรู้ เรื่อง การให้คำแนะนำ (Giving advices)
- ความรู้ เรื่อง การแนะนำบุคคล ให้รู้จักกัน (Introductions)
- ความรู้ เรื่อง กล่าวชมเชยบุคคล (Praising someone)
- ความรู้ เรื่อง การขอความเห็นชอบ (Seeking approval)
- ความรู้ เรื่อง Welcoming Someone
- ความรู้ เรื่อง Agreement and Disagreement
- ความรู้ เรื่อง Making a Wish
- แบบทดสอบ เรื่อง Reading for conprehension
- แบบทดสอบ เรื่อง Agreement & Disagreement
- แบบทดสอบ เรื่อง Asking someone's opinions
- แบบทดสอบ เรื่อง Introduction
- แบบทดสอบ เรื่อง Praising someone
- แบบทดสอบ เรื่อง Seeking approval
- แบบทดสอบ เรื่อง Welcoming someone
- แบบทดสอบ เรื่อง Making a wish
- แบบทดสอบ เรื่อง Giving advices

โดย อ.แสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ
- ความรู้ เรื่อง Gerrund
- ความรู้ เรื่อง Infinitives
- ความรู้ เรื่อง SELF-FORMS
- ความรู้ เรื่อง Greetings (การทักทาย)
- ความรู้ เรื่อง Writing Letters (การเขียนจดหมาย)
- ความรู้ เรื่อง Leaving (การจากลากัน)
- ความรู้ เรื่อง Greetings (การทักทาย)
- แบบทดสอบ เรื่อง การทักทายและการลาจาก
- แบบทดสอบ เรื่อง Gerund
- แบบทดสอบ เรื่อง Infinitives
- แบบทดสอบ เรื่อง Self-Forms
- แบบทดสอบ เรื่อง Preposition

โดย อ.เรณู คำวงศ์
- ความรู้ เรื่อง POSSESSIVE ADJECTIVES
- ความรู้ เรื่อง การใช้ love , like , dislike , hate
- ความรู้ เรื่อง การใช้ must และ have to
- ความรู้ เรื่อง About the Weather.
- ความรู้ เรื่อง The Present Simple Tense
- แบบทดสอบ เรื่อง การใช้ The Present Simple Tense
- แบบทดสอบ เรื่อง การใช้ Possessive Adjectives
- แบบทดสอบ เรื่อง การใช้ love,like ,dislike,hate
- แบบทดสอบ เรื่อง การใช้ must และ have to
- แบบทดสอบ เรื่อง About the Weather

โดย อ.เสาวภา อุทุม
- ความรู้ เรื่อง Past Continuous Tense
- ความรู้ เรื่อง Past Simple Tense
- ความรู้ เรื่อง Present Continuous Tense
- ความรู้ เรื่อง Present Simple Tense
- ความรู้ เรื่อง Verb to be
- แบบทดสอบ เรื่อง Past Continuous Tense
- แบบทดสอบ เรื่อง Past Simple Tense
- แบบทดสอบ เรื่อง Present Continuous Tense
- แบบทดสอบ เรื่อง Present Simple Tense
- แบบทดสอบ เรื่อง Verb to be

โดย อ.สมพิศ คงสิม
- ความรู้ เรื่อง Nouns
- ความรู้ เรื่อง Aricles
- ความรู้ เรื่อง Pronouns
- ความรู้ เรื่อง Adjectives and Adverbs
- ความรู้ เรื่อง Determinatives
- ความรู้ เรื่อง Prepositions
- ความรู้ เรื่อง Question Forms
- ความรู้ เรื่อง Tenses
- ความรู้ เรื่อง Verbs