การวัดพื้นที่

                หน่วยการวัดพื้นที่ที่สำคัญ ที่ควรรู้จัก

หน่วยการวัดพื้นที่ในระบบเมตริก

                1              ตารางเซนติเมตร                 เท่ากับ    100         หรือ        102           ตารางมิลลิเมตร

                1              ตารางเมตร                            เท่ากับ    10,000   หรือ        104           ตารางเซนติเมตร

                1              ตารางกิโลเมตร                    เท่ากับ    1,000,000 หรือ    106           ตารางเซนติเมตร

หน่วยการวัดพื้นที่ในระบบอังกฤษ

                1              ตารางฟุต                               เท่ากับ    144         หรือ        122           ตารางนิ้ว

                1              ตารางหลา                             เท่ากับ    9              หรือ        32            ตารางนิ้ว

                1              เอเคอร์                                   เท่ากับ    4, 840     ตารางหลา

                1              ตารางไมล์                             เท่ากับ    640         เอเคอร์

หรือ        1              ตารางไมล์                             เท่ากับ    1, 7602       ตารางหลา

หน่วยการวัดพื้นที่ในมาตราไทย

                100         ตารางวา                                เท่ากับ    1              งาน

                4              งาน                                        เท่ากับ    1              ไร่

หรือ        400         ตารางวา                                เท่ากับ    1              ไร่

หน่วยการวัดพื้นที่ในมาตราไทยเทียบกับระบบเมตริก

                1              ตารางวา                                เท่ากับ    4              ตารางเมตร

                1              งาน                                        เท่ากับ    400         ตารางเมตร

หรือ        1              ไร่                                           เท่ากับ    1, 600     ตารางเมตร

                1              ตารางกิโลเมตร                    เท่ากับ    625         ไร่

หน่วยการวัดพื้นที่ในระบบอังกฤษกับระบบเมตริก ( โดยประมาณ )

                1              ตารางนิ้ว                               เท่ากับ    6.4516   ตารางเซนติเมตร

                1              ตารางฟุต                               เท่ากับ    0.0929   ตารางเมตร

                1              ตารางหลา                             เท่ากับ    0.8361   ตารางเมตร

                1              เอเคอร์                                   เท่ากับ    4046.856 ตารางเมตร ( 2. 529 ไร่ )

                1              ตารางไมล์                             เท่ากับ    2.5899   ตารางกิโลเมตร

 

ตัวอย่าง

                1. ที่ดิน 12.5 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นกี่ตารางเมตร

                                เนื่องจากพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ   106   ตารางเมตร

                                ดังนั้นพื้นที่ 12.5 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ  12.5  x  106

                                                                                                  =       12.5  x  107   ตารางเมตร

                                ตอบ       12.5  x   107   ตารางเมตร

 

 

 

 

                2. พื้นที่ชั้นล่างของบ้านรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ากว้าง  6 วา ยาว 12 วา ผู้รับเหมาปูพื้นคิดค่าปูพ้นตารางเมตรละ 37 บาท จะต้องเสียค่าปูพื้นเป็นเงินเท่าไร

                                พื้นที่ชั้นล่างของบ้านมีความกว้าง                   6              วา

                                ความยาว                                                                12           วา

                                ดังนั้น พื้นที่ชั้นล่างของบ้านมีพื้นที่เป็น           6  x  12   =   72  ตารางวา

                                พื้นที่ 1 ตารางวา เท่ากับ 4 ตารางวา

                                ถ้าคิดพื้นที่เป็นตารางเมตร  พื้นที่ชั้นล่างของบ้านมีพื้นที่เป็น

                                                                                                                72  x  4                   =  288       ตารางเมตร

                                ดังนั้น เสียค่าปูพื้นเป็นเงิน                                288  x 37               =  10, 656  บาท

                                                ตอบ   10, 656       บาท