การวัดปริมาตรและน้ำหนัก

หน่วยการวัดปริมาตรในระบบเมตริก

                1              ลูกบาศก์เซนติเมตร             เท่ากับ    1,000      หรือ  103 ลูกบาศก์มิลลิเมตร

                1              ลูกบาศก์เมตร                       เท่ากับ    1,000,000  หรือ    106          ลูกบาศก์เซนติเมตร

                1              ลูกบาศก์เซนติเมตร             เท่ากับ    1              มิลลิลิตร

                1              ลิตร                                        เท่ากับ    1, 000     หรือ        103           มิลลิลิตร

                หรือ        1              ลิตร                        เท่ากับ    1, 000     หรือ        103           ลูกบาศก์เซนติเมตร

                1, 000     ลิตร                                        เท่ากับ    1              ลูกบาศก์เมตร

หน่วยการวัดปริมาตรในระบบอังกฤษ

3              ช้อนชา                  เท่ากับ    1              ช้อนโต๊ะ

16           ช้อนโต๊ะ               เท่ากับ    1              ถ้วยตวง

1              ถ้วยตวง                 เท่ากับ    8              ออนซ์

หน่วยการวัดปริมาตรในระบบอังกฤษ เทียบกับระบบเมตริก ( โดยประมาณ )

1              ช้อนชา                  เท่ากับ    5              ลูกบาศก์เซนติเมตร

1              ถ้วยตวง                 เท่ากับ    240         ลูกบาศก์เซนติเมตร

 

หน่วยการวัดน้ำหนักในระบบเมตริก

1              กรัม                        เท่ากับ    1, 000     หรือ    103               มิลลิกรัม

1              กิโลกรัม เท่ากับ    1, 000     หรือ    103               กรัม

1              เมตริกตัน ( ตัน )  เท่ากับ    1, 000     หรือ   103                กิโลกรัม

 

หน่วยการวัดน้ำหนักในระบบเมตริกเทียบกับระบบอังกฤษ (โดยประมาณ)

1              กิโลกรัม เท่ากับ    2.2046   ปอนด์

1              ปอนด์                    เท่ากับ    0.4536   กิโลกรัม

 

หน่วยการตวงระบบประเพณีไทยเทียบกับระบบเมตริก

กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดการเทียบหน่วยการตวงระบบประเพณีไทยกับระบบเมตริกเพื่อการซื้อขาย คือ กำหนดให้

ข้าวสาร                  1              ถัง           มีน้ำหนัก               15           กิโลกรัม

ข้าวสาร                  1              กระสอบ มีน้ำหนัก             100         กิโลกรัม

 

ตัวอย่าง

                1. นิดดื่มน้ำวันละ 2 แก้ว แก้วละ 8 ออนซ์ ในแต่ละวันนิดต้องดื่มน้ำกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

                                เนื่องจาก  8  ออนซ์             เท่ากับ  1  ถ้วยตวง

                                นม  2   แก้ว  แก้วละ  8  ออนซ์  คิดเป็นนม  3  ถ้วยตวง

                                เนื่องจาก   1  ถ้วยตวง  เท่ากับ  240  ลูกบาศก์เซนติเมตร

                                ดังนั้น  นม  2  ถ้วยตวง  คิดเป็นนม  2  x  240   =   480  ลูกบาศก์เซนติเมตร

                                นั่นคือ นิดดื่มนมวันละ  480  ลูกบาศก์เซนติเมตร

                                ตอบ  480    ลูกบาศก์เซนติเมตร

 

 

 

 

2. นกมีน้ำหนัก  96 ปอนด์ อีก 4 เดือนต่อมาไปชั่งน้ำหนักได้  45.5 กิโลกรัม น้ำหนักของนกคนเพิ่มขึ้นกี่กิโลกรัม ( กำหนดให้ 1 กิโลกรัม เท่ากับ 2.2 )

                                เนื่องจาก  1  กิโลกรัม  เท่ากับ  2.2  ปอนด์

                                นกมีน้ำหนัก  96  ปอนด์  คิดเป็นน้ำหนัก     96   =   43. 6  กิโลกรัม

                                                                                                                 2.2

                                อีก 4 เดือนต่อมามีน้ำหนักเป็น  45.5  กิโลกรัม

                ดังนั้น นกมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น   45.5  -  43.6  =   1.9  กิโลกรัม