วิชาคณิตศาสตร์ (รหัส 32212) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง การวัดความยาว จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.อภิชาติ ดวงสีดา โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. ไม้ท่อนหนึ่งยาว 250 เซนติเมตร คิดเป็นกี่เมตร
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. ปากกาด้ามหนึ่งยาว 140 มิลลิเมตร คิดเป็นกี่เซนติเมตร
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. มะพร้าวต้นหนึ่งสูง 396 นิ้ว คิดเป็นความสูงกี่ฟุต
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. พ่อค้าซื้อผ้ามาขาย ยาว 18 หลา คิดเป็นความยาวกี่นิ้ว
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. ถนนสายหนึ่งยาว 8,400 วา คิดเป็นความยาวกี่กิโลเมตร
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)