วิชา.คณิตศาสตร์.. (รหัส3212) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2...
เรื่อง .ทฤษฎีบทปีทาโกรัส.. จำนวน .10.. ข้อ
โดย อ.อภิชาติ ดวงสีดา .. โรงเรียนกันทรารมณ์...
คำสั่ง เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. กำหนดให้ a ,b และ c เป็นความยาวของด้านของรูปสามเหลี่มมุมฉากจงหาด้านที่เหลือ a = 35, b = 84 c = ...........
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. กำหนดให้ a ,b และ c เป็นความยาวของด้านของรูปสามเหลี่มมุมฉากจงหาด้านที่เหลือ a = 65, b = 97 , c =.........
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. กำหนดให้ a ,b และ c เป็นความยาวของด้านของรูปสามเหลี่มมุมฉากจงหาด้านที่เหลือ a = 36 , b = 39 , c =........
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. กำหนดให้ a ,b และ c เป็นความยาวของด้านของรูปสามเหลี่มมุมฉากจงหาด้านที่เหลือ a = 120 , c = 169 , b = ..........
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. กำหนดให้ a ,b และ c เป็นความยาวของด้านของรูปสามเหลี่มมุมฉากจงหาด้านที่เหลือ a = 7.5 , b = 10 , c = .........
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 6. กำหนดให้ a ,b และ c เป็นความยาวของด้านของรูปสามเหลี่มมุมฉากจงหาด้านที่เหลือ a = 600 , c = 769 , b = ..........
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 7. กำหนดให้ a ,b และ c เป็นความยาวของด้านของรูปสามเหลี่มมุมฉากจงหาด้านที่เหลือ a = 21 , c = 72 , b= .........
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 8. กำหนดให้ a ,b และ c เป็นความยาวของด้านของรูปสามเหลี่มมุมฉากจงหาด้านที่เหลือ a = 4.8 , b = 2 , c = .......
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 9. กำหนดให้ a ,b และ c เป็นความยาวของด้านของรูปสามเหลี่มมุมฉากจงหาด้านที่เหลือ a = 72, c = 54 , b = ..........
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 10. กำหนดให้ a ,b และ c เป็นความยาวของด้านของรูปสามเหลี่มมุมฉากจงหาด้านที่เหลือ a = 5.6 ,c = 11.9 ,b =.......
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)