วิชาคณิตศาสตร์ (รหัส 32212) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต จำนวน 10 ข้อ
โดย อ.ภิชาติ ดวงสีดา โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
เลื่อนจุด (5, 7) ไปทางซาย 6 หน่วย จะเป็นจุดใด
   (-1, 7)
   (5, 1)
   (5 ,13)
   (11, 7)

ข้อที่ 2)
เลื่อนจุด (-8, 3) ขึ้นบน 4 หน่วย จะเป็นจุดใด
   (-12, 3)
   (-8 , -1)
   (-8, 7)
   (-4, 3)

ข้อที่ 3)
เมื่อสะท้อนจุด (6, -9) กับแกน x จะได้จุดใด
   (-6, -9)
   (-6, 9)
   (6, -9)
   (6, 9)

ข้อที่ 4)
เมื่อสะท้อนจุด (8, -7) กับแกน y จะได้จุดใด
   (-8, -7)
   (-8, 7)
   (8, -7)
   (8, 7)

ข้อที่ 5)
เมื่อหมุนจุด (3, 0) ทวนเข็มนาฬิการอบจุด (0,0) ไป 90 องศา จะได้จุดใด
   (-3,0)
   (3, 0)
   (0,3)
   (0, -3)

ข้อที่ 6)
หมุนจุด (3, -4) รอบจุดกำเนิดด้วยมุม 180 องศา จะได้จุดใด
   (-3, -4)
   (-3, 4)
   (3, -4)
   (3, 4)

ข้อที่ 7)
ข้ใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแปลง
   มุมของรูปต้นแบบกับมุมของรูปที่เกิดจากการแปลงซึ่งสมนัยกันจะเท่ากันเสมอ
   อัตราส่วนของความยาวของด้านของรูปต้นแบบกับความยาวของด้านของรูปที่เกิดจากการแปลงซึ่งสมนัยกันจะต้องเท่ากันเสมอ
   รูปต้นแบบกับรูปที่แปลงแล้วจะต้องไม้เท่ากันทุกประการ
   ระยะระหว่างจุดสองจุดของรูปเรขาคณิตต้นแบบกับรูปที่เกิดจากการแปลงที่สมนัยกันอาจไม่เท่ากันก็ได้

ข้อที่ 8)
ข้อใดจัดเป็นการเลื่อนขนาน
   ชิงช้าสวรรค์
   เข็มนาฬิกาที่กำลังเดิน
   รถไฟที่แล่นตรงไป
   เงาของต้นไม้ในลำธาร

ข้อที่ 9)
ข้อใดจัดเป็นการสะท้อน
   ชิงช้าสวรรค์
   เข็มนาฬิกาที่กำลังเดิน
   รถไฟที่แล่นตรงไป
   เงาของต้นไม้ในลำธาร

ข้อที่ 10)
ข้อใดไม่ใช่การหมุน
   ลูกบอลกำลังกลิ้งไป
   ใบพัดของพัดลมกำลังทำงาน
   ยกเก้าอี้ขึ้นวางบนโต๊ะ
   การเปิดหน้าต่าง