วิชาคณิตศาสตร์ (รหัส32212) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง การเท่ากันทุกประการ จำนวน 10 ข้อ
โดย อ.อภิชาติ ดวงสีดา โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ส่วนของเส้นตรงสองเส้นเท่ากันทุกประการเมื่อใด
   ยาวเท่ากัน
   ทับกันได้สนิท
   มีขนาดเท่ากัน
   มีความหนาเท่ากัน

ข้อที่ 2)
มุมสองมุมเท่ากันทุกประการเมื่อใด
   มีแขนของมุมยาวเท่ากัน
   มีขนาดเท่ากัน
   จุดยอดของมุมทับกันได้
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3)
รูปสามเหลี่ยมสองรูปมีความยาวของเส้นรอบรูปเท่ากัน รูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นจะ...
   เท่ากันทุกประการ
   มีพื้นที่เท่ากัน
   มีมุมโตเท่ากันทุกมุม
   ยังสรุปไม่ได้

ข้อที่ 4)
วงกลมสองวงจะเท่ากันทุกประการเมื่อ
   มีค่า พาย เท่ากัน
   รัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลาง
   รัศมีเท่ากัน
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5)
ความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมในข้อใดที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีขนาดเท่ากัน
   ด.ม.ด.
   ม.ด.ม.
   ด.ด.ด.
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6)
ถ้ามุมยอดของสามเหลี่ยมหน้าจั่วกาง 110 องศา มุมที่ฐานกางมุมละเท่าไร
   35
   45
   50
   60

ข้อที่ 7)
ถ้ามุมที่ฐานของสามเหลี่ยมหน้าจั่วกางมุมละ 50 องศา มุมยอดจะกางเท่าไร
   120
   110
   100
   80

ข้อที่ 8)
ถ้ามุมที่ฐานของสามเหลี่ยมหน้าจั่วกางมุมละ 45 องศา สามเหลี่ยมหน้าจั่วนี้คือสามเหลี่ยมหน้าจั่วชนิดใด
   มุมแหลม
   มุมป้าน
   มุมฉาก
   ด้านเท่า

ข้อที่ 9)
ถ้ามุมยอดของสามเหลี่ยมหน้าจั่วกาง 60 องศา สามเหลี่ยมหน้าจั่วนี้คือสามเหลี่ยมหน้าจั่วชนิดใด
   มุมเท่า
   มุมแหลม
   มุมป้าน
   ด้านเท่า

ข้อที่ 10)
ข้อความใดต่อไปนี้ไม่เป็นจริง
   ส่วนของเส้นตรงที่ยาวเท่ากันจะเท่ากันทุกประการ
   มุมที่มีขนาดเท่ากันแต่แขนของมุมยาวไม่เท่ากันจะเท่ากันทุกประการ
   รูปสามเหลี่ยมที่มีฐานยาวเท่ากันและส่วนสูงยาวเท่ากันจะเท่ากันทุกประการ
   รูปสี่เหลี่ยมด้านเท่าที่มีพื้นที่เท่ากันจะเท่ากันทุกประการ