อารมณ์ทางเพศของวัยรุ่น
 
ลักษณะอารมณ์ของวัยรุ่นที่สำคัญคืออารมณ์รักในเพศตรงข้าม  และการมีอารมณ์ทางเพศ  ประกอบกับมีความอยากรู้อยากเห็น  อยากทดลองและเลียนแบบ  ดังนั้นวัยรุ่นจึงเป็นวัยที่เสี่ยงต่อปัญหาเรื่องเพศถ้ามีความรู้เรื่องเพศที่ไม่ถูกต้อง  และขาดความนึกคิดที่ดี  ไม่มีเหตุผล
วัยรุ่นจะเริ่มมีความสนใจต่อเพื่อนต่างเพศมากขึ้นซึ่งอาจจะเริ่มจากการเป็นเพื่อนรู้จักกัน  แล้วจึงค่อยพัฒนาขึ้นเป็นความรัก  มีความต้องการที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน  นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการที่วัยรุ่นมีอารมณ์ทางเพศ  คือ  การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์  ปัญหารักร่วมเพศ  ปัญหาการทำแท้งที่ผิดกฎหมาย  ซึ่งจะเป็นผลเสียต่ออนาคต  การเรียน  ต่อตนเองและครอบครัว
การควบคุมอารมณ์ทางเพศ
อารมณ์ทางเพศเป็นความต้องการทางธรรมชาติชนิดหนึ่งของมนุษย์เพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์
  แต่ควรอยู่ในภาวะที่เหมาะสมการควบคุมอารมณ์เพศจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา  และถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ยอมรับในการมีเพศสัมพันธ์กันได้หลังจากการแต่งงานแล้ว
วิธีควบคุมอารมณ์ทางเพศ
1.ให้ความสนใจกับการศึกษาเล่าเรียน  เพื่อความก้าวหน้าและความสำเร็จในการดำเนินชีวิตในอนาคต                    2.หลีกเลี่ยงการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศจากสื่อต่างๆที่เป็นสิ่งเร้าทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศเช่นหนังสือต่างๆการดูภาพยนตร์หรือวีดีโอที่ยั่วยุอารมณ์ทางเพศหรือไม่ควรอยู่ตามลำพังกับเพื่อนต่างเพศในที่ลับตาคน
3.สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นดนตรี  กีฬา  หรือวาดรูป  เพื่อจะได้เบี่ยงเบนความสนใจจากอารมณ์ทางเพศและยังทำให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีด้วย
 
 
 
นายอานิรุทธิ์   สิงหนาค
อารมณ์ทางเพศของวัยรุ่น