โดยสารรถไฟอย่สงถูกต้อง   
                            ป้องกันอุบัติเหตุ
     การโดยสารรถไฟนอกจากจะต้องปฎิบัติห้ถุกต้อง     เหมะสมตามหลักเกณฑ์แล้ว     ผู้โดยสารทุกคนจะต้องระมัดระวังและป้องกันมิใหเกิดอุบัติเหตุภัยขึ้นโดย
          1.ขณะที่ยืนรอให้ขบวนรถจอดเทียบชานชาลาสถานี    ควรยืนให้ห่างขอลชานชาลาพอสมควร    หรือให้ยืนหลังเส้นปลอดภัยที่ทางสถานีทำไว้     เพื่อป้องกันไม่ให้ขบวนรถไฟเชี่ยวชน
           2.ไม่ขึ้นหรือลงก่อนรถหยุดควรรอให้ขบวนรถจอดสนิทเสียก่อนจึงค่อยขึ้นหรือลง
             3.เมื่อขึ้นไปบนตู้โดยสารแล้ว  ควรเดินเข้าไปข้างใน อย่ายืนขวางบันได  เพราะนอกจากจะเกะกะขวางทางผู้อื่นแล้วยังอาจพลัดตกได้  ในปัจจุบันรถไฟบางขบวนจะใช้ระบบประตูเปิดและปิดอัตในมัติ  จึงอาจถูกประตูหนีบและได้รับอันตรายได้
                4. ไม่ควรโดยสารรถไฟในบริเวณที่ไม่ได้จัดไว้ให้เป็นที่โดยสาร  เช่น บนหลังคา  บันได  เพราะอาจได้รับอันตรายจากการปะทะกับสะพานรถไฟ  และไม่ควรยืนบริเวณข้อต่อระหว่างตู้รถไฟ  เพราะอาจพลัดตกหรือถูกข้อต่อหนีบได้
                 5. ไม่ชะโงกศีรษะหรือยื่นแขนขาออกนอกตู้โดยสาร  หรือห้อยโหนบริเวณบันได  เพราะอาจได้รับอันตรายจากการปะทะกับสะพานรถไฟ
 
 
  
โดยสารรถไฟอย่สงถูกต้องป้องกันอุบัติเหตุ
 
 
นายอานิรุทธิ์      สิงหนาค