วิชา..ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1. (รหัส.อ 31101..) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...1
เรื่อง .Capitalization.. จำนวน ...10 ข้อ
โดย อ. อรพินท์ จวงพันธ์.. โรงเรียน...กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
We live in..........................
   a. kanthararom
   b. Sisaket
   c. bangkok
   d. thailand

ข้อที่ 2)
.................is the first day of the week.
   a. Monday
   b. Sunday
   c. Tuesday
   d. Wednesday

ข้อที่ 3)
She bougbht a telepohn from.................
   a. lotus
   b.Big C
   c. sun heng
   d. Supermarket

ข้อที่ 4)
......................is in Cheang Mai.
   a. Doy Sutep
   b. Doy Thung
   c. Doy thao
   d. Pu Chi Fa

ข้อที่ 5)
........................is a student.
   a. siporn
   b. Siriporn
   c. Mrs.Jane
   d. Mr.Smith

ข้อที่ 6)
Which sentence is correct?
   a. is he a doctor?
   b. He was born in december.
   c. He is an english.
   d. I like Mathimatic.

ข้อที่ 7)
Which sentence is correct?
   a. john comes from Brazil.
   a. Khao Pra Wi han is in Kantharaluk.
   c. She likes Pizza.
   d. Wanapa is a thai people.

ข้อที่ 8)
Which sentence is correct?
   a. January, February,march.......
   b. She can sing a Popular Song.
   c. Mrs. Johnson live in California.
   d. We are american people.

ข้อที่ 9)
Which sentence is correct?
   a. Sisaket is is in thailand.
   b. Was you born on monday?
   c. Sornram is an actor.
   d. Are you from france?

ข้อที่ 10)
Which sentence is correct?
   a. She went to Pattaya and chonburi.
   b. I never been to Phuket.
   c. The people in Indonesia are indonesian.
   d. you are Jan.