วิชา..ภาษาอังกฤษ (รหัส.33101..) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...1
เรื่อง .Occupation.. จำนวน .10.. ข้อ
โดย อ. อรพินท์ จวงพันธ์.. โรงเรียน...กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
What do you do?
   a. I am twelve years old.
   b. I am fine.
   c. I am a student
   d. I am O.K.

ข้อที่ 2)
Anna'smother works at home. What does she do?
   a. She is a waitress.
   b. She is a housewife.
   c. She is a nurse
   d. She is a sales assistant.

ข้อที่ 3)
She wears a white uniform. She helps sick people. What does she do?
   a. She is a waitress.
   b. She is a singer.
   c. She is an actress.
   d. She is a nurse.

ข้อที่ 4)
He works at a restaurant. What does he do?
   a. He is a waiter.
   b. He is a doctor
   c. He is a reporter.
   d. Heis a bank clerk.

ข้อที่ 5)
He likes to talk with people,writes stories and work for a magazine. What does he do?
   a. He is a bank clerk.
   b. He is a reporter.
   c. He is a policeman.
   d. He is a coctor

ข้อที่ 6)
Where does the doctor work?
   a. At a supermarket
   b. At a bank
   c. At a police station
   d. At a hospital

ข้อที่ 7)
Suda likes to sell things What does she want to be?
   a. A sales assistant
   b. An actress
   c. A waitress
   d. housewife

ข้อที่ 8)
The............ catches a robber.
   a. clerk
   b. doctor
   c. policeman
   d. waiter

ข้อที่ 9)
Dan is a policeman. His work is..............
   a. fun
   b. boring
   c. busy
   d. dangerous

ข้อที่ 10)
Tim is a pilot. His work is.....................
   a. exciting
   b. boring
   c. fun
   d. busy