วิชา.ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.. (รหัส..อ 31101.) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...1
เรื่อง .Full stop.. จำนวน ...10 ข้อ
โดย อ.อรพินท์ จวงพันธ์ .. โรงเรียน...กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
Which sentence is correct?
   a. Dr Smith is in the hospital.
   b. Nan goes to school every day.
   c. Yes I am
   d. I can come here

ข้อที่ 2)
Which sentence is correct?
   a. Go there.
   b. I return home at 4.00 pm
   c. Mr.John is here
   d. She isn't here.

ข้อที่ 3)
Which word is correct?
   a. UN.
   b. Dr.
   c. Dec
   d. USA.

ข้อที่ 4)
Which sentence is correct?
   a. I arrive home at 5.00 pm.
   b. I arrive home at 2.30 am
   c. I arrive home at 4.00 p.m.
   d. I arrive home at 3.30 pm

ข้อที่ 5)
Which sentence is correct?
   a. Open the door, please.
   b. Open the door,please
   c. Don't drink . much wine.
   d. Don't drink much wine

ข้อที่ 6)
Which word is correct?
   a. Jan,
   b. Dec.
   c. Mar
   d. April.

ข้อที่ 7)
Which word is correct?
   a. Dr
   b. Mrs.
   c. M.r.
   d. Miss.

ข้อที่ 8)
Which word is correct?
   a. 2.00 am.
   b. 3.00 pm.
   c. 6.30 p.m.
   d. 5.30 a.m

ข้อที่ 9)
Which sentence is correct?
   a. Pam is sick,
   b. Pam can dance well.
   c. Go away
   d. Hello. I am Joe

ข้อที่ 10)
Which sentence is correct?
   a. Ms Kristy isn't here.
   b. Oh! I can see Mr John.
   c. Are you sure? Jimmy
   d. I'm not sure.