วิชา..ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (รหัส..อ 31101.) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..1.
เรื่อง .Can.. จำนวน 10 ข้อ
โดย อ. อรพินท์ จวงพันธ์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
.............the bird fly?
   a. Is
   b. Are
   c. Does
   d. Can

ข้อที่ 2)
........the fish swim?
   a. Is
   b. Can
   c. Are
   d. Do

ข้อที่ 3)
We..........play the drum.
   a. are
   b. do
   c. can
   d. were

ข้อที่ 4)
Can the hen swim? No, it.............
   a. can
   b. can't
   c. is
   d. isn't

ข้อที่ 5)
Can Nida sing an English song? Yes, she.................
   a. is
   b. isn't
   c. can
   d. can't

ข้อที่ 6)
A:.................................. B: Yes, I can.
   a. Can you swim?
   b. Are you a student?
   c. Do you study English?
   . Are you Jim?

ข้อที่ 7)
A:.................................... B: No, she can't.
   a. Can Somsak drive a car?
   b. Can Siree draw cartoon?
   c. Can they play football?
   d. Can you play a guitar?

ข้อที่ 8)
A:...............................B: Yes, he can.
   a. Can you sing?
   b. Can Nida do this exercise?
   c. Can he clean the blackboard?
   d. Can she go with me?

ข้อที่ 9)
A: Can Jim and Jan speak English? B:....................................
   a. Yes, they can
   b. Yes, he can.
   c. Yes, she can.
   d. Yes, we can.

ข้อที่ 10)
A: Can Somsak and I wash a car? B:.........................................
   a. No, I can't.
   b. No, they can't.
   c. No, we can't.
   d. No, you can't.