การวางแผนชีวิตและครอบครัว
1.การวางแผนก่อนแต่งงาน  การศึกษาชีวิตครอบครัวคือมาตรการทางการศึกษาที่จะเตรียมประชาชนให้พร้อมที่จะเผชิญปัญหาต่างๆเช่นปัญหาเกี่ยวกับร่างกาย  จิตใจ  สังคม  และศีลธรรม  ซึ่งมีผลต่อการสมรสและครอบครัว
  1.    ความพร้อมทางร่างกาย  2.   ความพร้อมทางจิตใจ   3.  ความพร้อมทางสังคม  4. ความพร้อมทางเศรษฐกิจ
2.การวางแผนครอบครัว   มี  3  แบบ
1.การเร่งกำเนิด คือ  การที่แพทย์ช่วยให้คู่สมรสที่มีบุตรยาก  มีบุตรได้ตามต้องการ
2.การเลือกกำเนิด คือ การเลือกเพศของบุตรที่จะมี  โดยทำตามคำแนะนำของแพทย์
3.การคุมกำเนิด  หรือ  การชะลอการเกิด  คือ  การป้องกันการปฏิสนธิ  มิให้ไข่ในรังไข่ของเพศหญิง
ประโยชน์การวางแผนครอบครัว  ช่วยให้คู่สมรสได้มีเวลาปรับตัวก่อนมีบุตร  ช่วยให้มีลูกไม่มากทำให้เลี้ยงดูบุตรได้ดี  มีการศึกษาสูงช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีสมฐานะและมีความสุข
      2.1 การคุมกำเนิด  มี  2  วิธีคือ
              1.การคุมกำเนิดแบบชั่วคราว  เพื่อเว้นช่วงการมีบุตร  เมื่อเลิกคุมกำเนิดก็สามารถมีบุตรได้ตามปกติได้แก่  การกินยาคุมกำเนิด  การใส่ห่วงอนามัย  การฉีดยาคุมกำเนิด  การใช้ถุงยางอนามัย  ฯลฯ
             2.การคุมกำเนิดแบบถาวร ใช้ในกรณีครอบครัวที่ไม่ต้องการมีบุตรอีกแล้ว  ได้แก่  การทำหมันชาย  การทำหมันหญิง
                          การทำหมันหญิงมี  2  วิธีคือ 1 หมันเปียก   2 หมันแห้ง
      การคุมกำเนิด  หรือการป้องกันไม่ให้มีลูกทำได้โดยการไม่ให้เชื้ออสุจิของชายเข้าไปผสมกับไข่ของหญิงการคุมกำเนิดมีหลายวิธีดังนี้
                         1.ยาเม็ดคุมกำเนิด    วิธีรับประทานยา1แผงมี28เม็ดให้รับประทานดังนี้
                             1เริ่มรับประทานยาเม็ดแรกที่ลูกศรช ี้
   ในวันที่5นับจากมีประจำเดือนโดยไม่คำนึงว่าประจำเดือนหมดหรือยัง
                              2ให้รับประทานวันละ  1 เม็ดก่อนนอนหรือหลังอาหารเย็น
                              3ถ้ายาหมดแล้วให้รับประทานยาแผงใหม่ในวันรุ่งขึ้น
                        2.การใส่ห่วงอนามัย     เหมาะกับคนที่เคยมีบุตรแล้ว  ห่วงจะถูกสอดใส่เข้าไว้ในโพรงมดลูกโดยแพทย์หรือพยาบาลหรือผดุงครรภ์อนามัย  ใช้เวลาไม่เกิน  5 นาที
                       3.การฉีดยาคุมกำเนิด    ฉีดครั้งหนึ่งมีฤทธิ์คุมกำเนิดได้ถึง  3  เดือน
                       4.ถุงยางอนามัย
                       5.การทำหมันหญิง
                       6.การทำหมันชาย                    
                                                        
 
นางอรทัย          สิงหนาค
การวางแผนชีวิตและครอบครัว