การส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในชีวิตครอบครัว
1. องค์ประกอบของครอบครัวและลักษณะขององครอบครัวไทย    ครอบครัวประกอบด้วยบุคคลตั้แต่สองคนขึ้นไปมีความสัมพันธ์ทางเพศฉันท์สามีภรรยามีความผูกพันทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน ลักษณะของครอบครัวไทยมี  2  ลักษณะคือ1ครอบครัวขยายคือครอบครัวที่มีสมาชิกตั้แต่สามชั่วอายุคนขึ้นไป2ครอบครัวเดี่ยวจะมีเพียงสองชั่วอายุคือสามี  ภรรยา  บุตร     ปัจจุบันลักษณะของครอบครัวไทยจะเป็นครอบครัวเสียมาก  เพราะต้องการความเป็นอิสระไม่ต้องอาศัยอยู่กับญาติฝ่ายสามีหรือภรรยา
  2.  การพัฒนาสุขภาพทางกายและจิตใจของสมาชิกในครอบครัวการที่สมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยไม่ว่าทางกายหรือทางจิตใจ  ครอบครัวนั้นก็ไม่มีความสุข  ความหมายของคำว่าสุขภาพสุขภาพหมายถึงสภาพที่มีสุขทั้งกายและใจ  การดูแลสุขภาพต้องดูแลทั้งร่างกายและจิตใจด้วย

3. ความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัว 1.หน้าที่ของสามีภรรยา  2.หน้าที่ของบิดามารดาพึงมีต่อบุตร  3.หน้าที่ของบุตรในฐานะสมาชิกของครอบครัว
4.การส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 1.ความรัก  2 การให้อภัยและเป็นที่พักพิง 3.ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 4.การเสียสละ
     
 
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
นางอรทัย