วิชา.กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา(รหัส..พ4513.) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...ม.5
เรื่อง ..การวางแผนครอบครัว. จำนวน ...7 ข้อ
โดย อ. .อรทัย สิงหนาค. โรงเรียน...กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ลักษณะคู่ครองของคนไทยเป็นอย่างไร
   หย่าร้างเป็นส่วนใหญ่
   อยู่ร่วมกันจนแก่เฒ่า
   แยกทางกันเมื่อแก่
   ต่างคนต่างไปมีครอบครัวใหญ่

ข้อที่ 2)
การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานเพื่อ
   ความสบายใจ
   ได้รู้ไว้เท่านั้น
   ความปลอดภัย ถ้าพบว่ามีโรคจะได้รักษาทันที
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3)
การเลือกคู่ครองต้องพิจารณาอะไรบ้าง
   รายได้ดีเพียงพอเจือจุนครอบครัว
   นิสัยเข้ากันได้
   สุขภาพแข็งแรง
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4)
การรับประทานยาคุมกำเนิด ควรรับประทานยาเม็ดแรกเมื่อใด
   วันแรกของการมีประจำเดือน
   วันที่สามของการมีประจำเดือน
   วันที่ห้าของการมีประจำเดือน
   วันที่เจ็ดของการมีประจำเดือน

ข้อที่ 5)
การฉีดยาคุมกำเนิดคุมได้นานเท่าใด
   3 เดือน
   4 เดือน
   5 เดือน
   6 เดือน