วิชากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (รหัส..พ 4513.) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..5
เรื่อง ความสัมพันธ์ในครอบครัว.... จำนวน ..5. ข้อ
โดย อ. .อรทัย สิงหนาค. โรงเรียน.กันทรารมณ์.
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดบิดาพึงปฏิบัติต่อบุคร
   ประชาสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี
   วิเชียรเป็นเจ้าของบ่อนสอนลูกให้คุมบ่อน
   อุทิศทำงานทั้งวันแต่ไม่เคยมีเวลาให้ลูก
   เอมอรทำงานเพื่อเด็กกำพร้า แต่ใน 1 ปีไม่เคยพบลูกเลย

ข้อที่ 2)
ครอบครัวที่ไม่เป็นประชาธิปไตยได้แก่ข้อใด
   ทุกคนร่วมกันขบคิดปัญหา
   ฟังความคิดเห็นของสมาชิก
   สร้างระเบียบของครอบครัวร่วม
   ผู้นำครอบครัวเป็นผู้ออกคำสั่ง

ข้อที่ 3)
ข้อใดสามีไม่ควรปฏิบัติต่อภรรยา
   วินัยชอบพูดนินทาภรรยาต่อหน้าลูก
   วินัยซื้อเครื่องแต่งกายให้ภรรยา
   วินัยจดทะเบียนสมรสกับภรรยา
   วินัยให้ภรรยาดูแลค่าใช้จ่ายในบ้าน

ข้อที่ 4)
ข้อใดภรรยาไม่ควรปฏิบัติต่อสามี
   ปล่อยบ้านรกรุงรัง
   ไม่เคยช่วยเหลือญาติฝ่ายสามีเลยทั้ๆที่ช่วยได้
   เล่นการพนัน
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5)
ข้อใดบิดาพึงปฏิบัติต่อบุคร
   ประชาสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี
   วิเชียรเป็นเจ้าของบ่อนสอนลูกให้คุมบ่อน
   อุทิศทำงานทั้งวันแต่ไม่เคยมีเวลาให้ลูก
   เอมอรทำงานเพื่อเด็กกำพร้า แต่ใน 1 ปีไม่เคยพบลูกเลย