1. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน

เตารีดไฟฟ้า

เตาไฟฟ้า

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

หม้อต้มน้ำไฟฟ้า

ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อน คือ ขดลวดหรือแผ่นความร้อนหรือขดลวดนิโครม ซึ่งเป็นโลหะผสมระหว่างนิกเกิลกับโครเมียม ลวดนิโครมมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีความต้านทานไฟฟ้าสูง เพื่อให้เกิดความร้อนสูง

2. มีจุดหลอดเหลวสูงทำให้ขดลวดไม่ขาดเมื่อเกิดความร้อนที่ขดลวด

ข้อควรระวังในการใช้เครื่องไฟฟ้าที่ให้ความร้อน

กระแสไฟฟ้าที่ผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปริมาณมากกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ หลายเท่า จึงควรตรวจสภาพสายไฟ เต้ารับ เต้าเสียบ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ เมื่อเลิกใช้ต้องถอดเต้าเสียบออกทุกครั้ง

 

2 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน

เตารีดไฟฟ้า

เตาไฟฟ้า

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

หม้อต้มน้ำไฟฟ้า

ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อน คือ ขดลวดหรือแผ่นความร้อนหรือขดลวดนิโครม ซึ่งเป็นโลหะผสมระหว่างนิกเกิลกับโครเมียม ลวดนิโครมมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีความต้านทานไฟฟ้าสูง เพื่อให้เกิดความร้อนสูง

2. มีจุดหลอดเหลวสูงทำให้ขดลวดไม่ขาดเมื่อเกิดความร้อนที่ขดลวด

ข้อควรระวังในการใช้เครื่องไฟฟ้าที่ให้ความร้อน

กระแสไฟฟ้าที่ผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปริมาณมากกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ หลายเท่า จึงควรตรวจสภาพสายไฟ เต้ารับ เต้าเสียบ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ เมื่อเลิกใช้ต้องถอดเต้าเสียบออกทุกครั้ง

3. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียง

เครื่องรับวิทยุ คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียง โดยรับคลื่นจากสถานีส่งแล้วใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขยายสัญญาณเสียงที่อยู่ในรูปสัญญาณไฟฟ้าให้แรงขึ้น จนทำให้ลำโพงสั่นสะเทือนเป็นเสียง ดังแผนผัง

รูป แผนผังการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงของเครื่องรับวิทยุ

เครื่องบันทึกเสียง คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียง โดยใช้ไดนาโมเปลี่ยนเสียงพูดหรือเสียงร้องเป็นสัญญาณไฟฟ้า แล้วบันทึกสัญญาณไฟฟ้าลงแถบบันทึกเสียงในรูปของสัญญาณแม่เหล็ก เมือนำแถบบันทึกเสียงที่บันทึกมาเล่น สัญญาณแม่เหล็กจะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้า และสัญญาณไฟฟ้านี้จะถูกขยายให้แรงขึ้นด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าจนเพียงพอที่จะทำให้ลำโพงสั่นสะเทือนเป็นเสียงอีกครั้งหนึ่ง ดังแผนภาพ

รูป แผนผังการเปลี่ยนพลังงานของเครื่องบันทึกเสียงขณะบันทึก

รูป แผนผังการเปลี่ยนพลังงานของเครื่องบันทึกเสียงขณะเล่น


คลื่นเสียง คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียง โดยใช้ไมโครโฟน เปลี่ยนเสียงพูดหรือเสียงร้องเป็นสัญญาณไฟฟ้า แล้วใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ขยายสัญญาณเสียงที่อยู่ในรูปสัญญาณไฟฟ้าได้แรงขึ้น จนทำให้ลำโพงสั่นสะเทือนเป็นเสียง