พลังงานไฟฟ้า

การคำนวณหาพลังงานไฟฟ้า

1. เมื่อวัดพลังงานไฟฟ้าเป็นหน่วยจูล

สูตรคำนวณหาพลังงานไฟฟ้า

พลังงานไฟฟ้า (จูล) = กำลังไฟฟ้า (วัตต์) x เวลา (วินาที)

2. เมื่อวัดพลังงานไฟฟ้าเป็นหน่วยกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ หน่วย (unit)

1 กิโลวัตต์ = 1000 วัตต์

1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (หรือ 1 หน่วย ) หมายถึง มีการใช้พลังงานไฟฟ้าไป 1000 วัตต์ เป็น

เวลานาน 1 ชั่วโมง

สูตรการคำนวณหาพลังงานไฟฟ้า

พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมงหรือหน่วย) = กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) x เวลา (ชั่วโมง)

มาตราไฟฟ้า คือ เครื่องใช้วัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในอาคาร บ้านเรือน โดยวัดพลังงานไฟฟ้า เป็นกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ หน่วย

ขนาดของมาตรไฟฟ้า มาตรไฟฟ้ามีขนาดต่างๆ กันกำหนดตามปริมาณกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ไหลผ่านใน 1 วินาที เช่น มาตรวัดไฟฟ้าขนาด 5, 15, 50 แอมแปร์ เป็นต้น

การเลือกขนาดของมาตรวัดไฟฟ้าต้องเหมาะสมกับความสามารถ ทนต่อกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน

การคิดเงินค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไป

การไฟฟ้าจะคิดเงินค่าไฟฟ้าตามปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในอัตราก้าวหน้า คือเมื่อใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น ราคาต่อหน่วยจะมากขึ้นด้วย โดยผู้ใช้จะจ่ายเงินค่าไฟฟ้าตามใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า

ค่าพลังงานไฟฟ้า

5 หน่วยแรกหรือน้อยกว่า เป็นเงิน 5.00 บาท

10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 6-15) หน่วยละ 0.70 บาท

10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 16-25) หน่วยละ 0.90 บาท

10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 26-35) หน่วยละ 1.17 บาท

65 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 36-100) หน่วยละ 1.58 บาท

50 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 101-150) หน่วยละ 1.68 บาท

250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151-400) หน่วยละ 2.22 บาท

เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) หน่วยละ 2.53 บาท

ตัวอย่างการคำนวณเงินค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้

มานะได้รับใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า เขาพบว่าได้ใช้พลังงานไฟฟ้า 98 หน่วย ถ้าคิดเงินค่าไฟฟ้าตามปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในอัตราก้าวหน้า มานะต้องจ่ายเงินเท่าไร (ใช้อัตราส่วนค่าพลังงานไฟฟ้าเป็นรายเดือน จากตารางข้างบน)

5 หน่วยแรก เป็นเงิน = 5.00 บาท

10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 6-15) เป็นเงิน 0.70 x 10 = 7.00 บาท

10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 15-25) เป็นเงิน 0.90 x 10 = 9.00 บาท

10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 26-35) เป็นเงิน 1.17 x 10 = 11.70 บาท

63 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 36-98) เป็นเงิน 1.58 x 63 = 99.54 บาท

รวมเป็นเงินค่าพลังงานไฟฟ้า = 132.24 บาท

ตอบ ค่าพลังงานไฟฟ้า = 132.24 บาท

ข้อแนะนำในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

1. ใช้สายไฟฟ้าที่มีฉนวนหุ้ม ทั้งอยู่ในสภาพเรียบร้อยและถูกต้องตามขนาด

2. ในการเดินสายไฟฟ้าอย่าใช้ตะปูตอกลงทับกดสายไฟ เพราะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วได้ เพราะเปลือกหุ้มชำรุด

3. ทุกครั้งที่มีการทำการต่อสายไฟฟ้าต้องยกสะพานไฟที่ควบคุมวงจรไฟฟ้า ในสายไฟที่จะทำงาน

4. สวิตช์ เต้าเสียบและขั้วหลอดไฟฟ้า ควรใช้ชนิดที่มีฉนวนหุ้มมิดชิด

5. หลอดไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่ทำให้เกิดความร้อน ไม่ควรอยู่ติดกับสารเชื้อเพลิง ทำให้เกิดการลุกไหม้ได้ง่าย

6. เต้าเสียบที่มีช่องกลมโต ควรตั้งในที่สูงเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเล็กใช้นิ้วแหย่เล่น หรืออาจใช้เต้าเสียบที่มีฝาปิดหรือช่องแบนแทน

7. เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสายไฟชำรุด จะต้องรีบจัดการซ่อมโดยเร็ว

8. มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโลหะครอบภายนอก เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ควรต่อสายจากโลหะครอบลงดิน เพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วออกมายังโลหะนั้น

9. ขณะที่มือหรือเท้าเปียกเหงื่อหรือน้ำ ไม่ควรจับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นโลหะ อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตจากกระแสไฟฟ้าดูดได้

10. เมื่อฟิวส์ขาด ให้ยกสะพานไฟเสียก่อนจะทำการต่อฟิวส์ด้วยมือเปล่า