วงจรไฟฟ้า

วงจรไฟฟ้า เป็นเส้นทางที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ครบรอบในวงจรไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน สายไฟ สะพานไฟ สวิตซ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตามลำดับ แล้วจึงไหลกลับทาง สายกลาง

วงจรปิด คือ วงจรไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าครบวงจร การกดสวิตซ์เพื่อเปิดไฟเป็นการทำให้วงจรปิด

วงจรเปิด คือ วงจรไฟฟ้าที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน การกดสวิตซ์เพื่อปิดไฟ การยกสะพานไฟและการปลดเอาฟิวส์ออกเป็นการทำให้เกิดวงจรเปิด

อุปกรณ์ที่ช่วยทำให้วงจรไฟฟ้าเปิดวงจรปิดและวงจรเปิดได้ คือ

1. สะพานไฟ

2. ฟิวส์

3. สวิตซ์

ไฟตก คือ ปรากฏการณ์ที่โรงไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้มากพอเพียงต่อความต้องการกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆ ชิ้นพร้อมกัน มีผลทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าลดลงไม่เพียงพอกับการใช้งาน เช่น ความสว่างของหลอดไฟลดลง เป็นต้น