สะพานไฟ

สะพานไฟ เป็นอุปกรณ์ปิด-เปิดวงจรไฟฟ้าในบ้าน ควบคุมวงจรไฟฟ้าในแต่ละส่วนของบ้าน โดยใช้สะพานไฟเชื่อมโยงสายไฟ ที่ต่อมาจากมาตรไฟฟ้า เข้ากับวงจรไฟฟ้าในบ้าน ในสะพานไฟจะมีที่สำหรับต่อฟิวส์อยู่ด้วย

ประโยชน์ของสะพานไฟ ใช้ตัดวงจรไฟฟ้าไม่ให้กระแสไฟฟ้าเข้าบริเวณที่ต้องการเพื่อช่วให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย ในการซ่อมแซมหรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า วิธีตัดวงจรไฟฟ้าโดยยกสะพานไฟที่ควบคุมวงจรไฟฟ้าส่วนนั้น

ขนาดของสะพานไฟ สะพานไฟมีหลายขนาดโดยกำหนดเป็นปริมาณกระแสไฟฟ้าผ่านได้สูงสุด เช่น 10, 30, 60 แอมแปร์ ต้องเลือกใช้สะพานไฟที่มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้า

รูป สะพานไฟขนาดต่างๆ


สะพานไฟขนาดใหญ่ สำหรับเชื่อมโยงให้กระแสไฟฟ้า ทั้งหมดผ่านเข้าสู่วงจรไฟฟ้าในบ้าน

สะพานไฟขนาดรองลงมา สำหรับเชื่อมโยงแยกเอากระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในส่วนต่างๆ ของบ้าน ดังแผนผังในรูป

รูป การใช้สะพานไฟควบคุมกระแสไฟฟ้าที่ต่อแยกไปใช้ในส่วนต่างๆ ของบ้าน