วิชา ศิลปะกับชีวิต 3        ใบความรู้แผนการจัดการเรียนรู้ที่   2        เวลา     6   คาบ
รหัสวิชา  ศ 3313   ม.3        เรื่อง  การจัดสวนหย่อมและสภาพแวดล้อม        โดย นายดำริห์  ก้อนคำ
 
สาระ   1   ทัศนศิลป์
        มาตรฐานที่  1.1   สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์วิเคราะห์   วิพากษ์  วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวัน
เรื่อง  การจัดตกแต่งบริเวณและสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์
        การจัดบริเวณบ้าน    โรงเรียน   หรือสถานที่ร่มรื่น     สวยงาม   สบายตาสบายใจนอกจากกระทำให้คนเรามีความสดชื่น  ได้ใกล้ชิดกับสีสันที่สวยงามของดอกไม่และความเขียวขจีของใบไม้แล้ว  ยังช่วยลดปัญญาปรากฏการณ์เรือนกระจกที่ห่อหุ้มโลก(Greenhouse  Effect)  ได้อีกด้วย
        การจัดสวนหย่อม
การจัดสวนนับว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง   ที่นักเรียนจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องการออกแบบมาสร้างสรรค์ดัดแปลงพ้นที่โลงให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม    เกิดความสวยงามทั้งในเรื่องสีสันรูปทรง  พื้นผิวโดยนำหญ้าโขดหินก้อนหิน  และสิ่งประดับอื่นๆเช่น  ผนัง  รั้ว  สระ  และทางเท้ามาจัดองค์ประกอบ  ต้นไม้ใหญ่ ไม้เตี้ยๆ และหญ้าต่างๆมีความสำคัญต่อทิวทัศน์สวนมากการจัดแต่ละครั้งนักเรียนจัต้องพิถีพิถันทั้งเรื่องการออกแบบ  การเลือกส่วนประกอบที่จะจัด
เนื้อหานี้จะให้นักเรียนเรียนวิธีการวางแผนและออกแบบสวนหย่อมง่าย  ๆ   สำหรับบ้านหรือโรงเรียนและนำความรู้ในการออกแบบนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและใช้จัดสวนหย่อมได้
การจัดสวนหย่อม  การจัดภูมิทัศน์ของสวนหย่อมที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและแน่นทึบ  แต่ถ้ามีการออกแบบและจัดให้พื้นที่ลดหลั่นกันจะทำให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น  การระบายน้ำดี  ตระเกียง หญ้า  ก้อนหินต่าง  ๆ และแผ่นหินที่หลากหลายรูปทรงและขนาดต่างก็มีส่วนเสริมให้ความสวยงามใหกับสวนหย่อม