วิชา  ศิลปะกับชีวิต  3     ศ 3313        ใบความรู้        เวลา   4   คาบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3        เรื่อง ประวัติเพลงไทยบางเพลง        โดย นายดำริห์   ก้อนตำ
 
สาระ   2   ดนตรี    มาตรฐานที่  2.1   เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์  วิเคราะห์  วิพากษ์    วิจารณ์คุณค่า   ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิด
 
        เพลงไทยเดิม
 
        การแบ่งเพลงไทยเดิมจะแบ่งตามการขับร้องเพลง เช่น  การขับร้องเพลงอิสระ การขับร้องเพลงประกอบดนตรีและการขับร้องเพลงประกอบการแสดง  เมื่อมีการขับร้องเพลงจะต้องรู้จักกับประวัติของเพลงไทยที่จะทำการฝึกปฏิบัตขับร้องให้ได้หอสังเขป
1. เพลงเขมรไทรโยค 3 ชั้น  เป็นเพลงที่สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ  เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์   ทรงพระนิพนธ์ขึ้นคราวเสด็จทอดพระเนตร  ทัศนียะภาพเมื่อคราวตามเสด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   เสด็จพระราชดำเนิน  ณ  ตำบลไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรีปี  2420  ทรงพระนิพนธ์ขึ้นจากเพลงเดิม  คือ  เพลงเขมรกล่อมลูก 2ชั้นเดิมก็ยังเรียกว่าเพลงเขมรกล่อมลูก  ต่อมาผู้ที่ได้ยินแต่ไม่ชัดเจน  ก็เรียกว่าเพลงเขมรอะไรนะไทรโยค  คือมันบรรยายเป็นน้ำตกไทรโยค ต่าง  ๆ  จึงเรียกติดปากของคนไทยว่า  เขมรไทรโยค  จนถึงปัจจุบันนี้                                    
2. เพลงราตรีประดับดาว  เถา    พระบาทสมเด็จฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  7   ทรงพระนิพนธ์ขึ้นจากเพลงมอญดูดาว  2  ชั้นของเก่า  แต่ยังไม่ทันได้ตั้งชื่อก็ทรงสุบินว่าเป็นเพลงที่มาจากสวรรค์  ได้หอมดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมยามราตรี  ก็เลยตั้งชื่อเพลงนี้ว่า  เพลงราตรีประดับดาว เถา  เนื้อของเพลงเป็นการบรรยายถึงคู่รักและพากันนั่งชมเดือนดาว  ดอกไม้และมีความจำเป็นที่จะต้องจากคนรักไปในเวลาอันใกล้
3. เพลงลาวดำเนินทราย    แต่ก่อนเพลงนี้ใช้เป็นเพลงลา  เรียกว่าเพลงสักวาลาวเล็ก  ของคนโบราณ  ต่อมาพระยาประสาน     ดุริยะศัพท์ ( แปลก  ประสานศัพท์ )  ได้คิดเลียนทำนองร้องขึ้น  มาแต่งเป็นทำนองของการบรรเลงดนตรีไทย  ได้รับความนิยมแพร่หลายและใช้ร้องเป็นเพลงลา
4. เพลงลาวดวงเดือน    พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหมื่นพิชัยมหินทโรดม  โปรดทำนองเพลงลาวดำเนินทราย เมื่อคราวเสด็จตรวจราชการโดยใช้ทางเกวียนเป็นพาหนะ  จึงทรงแต่งเพลงสำเนียงลาวขึ้งเพลงหนึ่งให้มีลีลาเข้าคู่กับเพลงลาวดำเนินทราย  และประทานชื่อว่า  เพลงลาวดำเนินเกวียน  และทรงพระนิพนธ์บทร้องขึ้นเป็น  " โอ้ละหนอ…..ดวงเดือนเอย…… " ปรากฏว่าได้รับความนิยมมาก ต่อมาชื่อของเพลงได้เปลี่ยนไปตามบทร้องเป็นชื่อ " เพลงลาวดวงเดือน " และเรียกชื่อมาจนถึงปัจจุบันนี้