วิชาศิลปะกับชีวิต 3        ใบความรู้        เวลา  2  คาบ
ศ  3313     ชั้น ม. 3        เรื่อง  การฟังเพลงในโอกาสต่าง ๆ        โดยนายดำริห์    ก้อนคำ
 
สาระ   2   ดนตรี   
มาตรฐานที่  2.1   เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์  วิเคราะห์  วิพากษ์    วิจารณ์คุณค่า   ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิด
จุดประสงค์     -      มีมารยาทและบอกคุณประโยชน์ของการฟังเพลงได้
จุดประสงค์ในการฟังเพลงโดยทั่วไปผู้ฟังมีจุดประสงค์ต่างกันคือ
1.ฟังเพื่อความเพลิดเพลิน  เป็นการฟังเพลงที่ผู้คนส่วนใหญ่ฟังกัน
2.ฟังเพื่อหาความหมาย  เป็นการค้นหาความหมายในบทเพลง  โดยความคึกคิดของตนเอง
   และแปลจากประสบการณ์  ทั้งเสียงดนตรี  ทำนอง  คำร้อง  จังหวะ  เสียงประสานต่าง ๆ
3.ฟังเพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับบทเพลงนั้น ๆ จะต้องหัดฟังมาก่อน  แล้วค่อยตั้งใจฟังราย
    ละเอียดต่าง ๆ จากบทเพลง  การฟังเพลงในระดับนี้เป็นการฟังเพลงในระดับชันสูง
      ระดับต่าง ๆ ของการฟังดนตรี  แบ่งออกเป็น  4 ระดับ คือ
1.ฟังในระดับผ่าน ๆ  เป็นการฟังว่าบัดนี้มีเพลงให้ฟังไม่ทำให้บรรยากาศเงียบเหงา  เป็น
   การฟังว่าช้าหรือเร็ว  ฟังเสร็จแล้วก็แล้วไป
2.ฟังในระดับที่คาดคะเนและสื่อสารได้  เป็นการกล่าวถึงว่าบทเพลงนี้มรเนื้อร้องว่าอย่างไร 
   สนุกสนาน  ร่าเริง หรือเป็นการร้องเพลงเศร้า เป็นต้น
3.ฟังด้วยใจและสัมผัส   เป็นขั้นที่รู้ความหมายในเนื้อร้องและทำนองของเพลงและจำได้
  ถูกต้อง
4.ฟังในระดับลึกซึ้งสามารถวิจารณ์ได้  ผู้ฟังสามารถวิจารณ์เปรียบเทียบได้ว่าเพลงนี้มีอะไร   
 
 
 
 
 
 
สามารถบรรยายประกอบการฟังได้การปฏิบัติตนอย่างไร
เมื่อได้ฟังเพลงบางเพลง
เพลงชาติ  
เป็นเพลงประจำชาติ  มีจุดประสงค์เพื่อปลุกใจให้คนไทยมีความสามัคคีกันและรักชาติ  สละชีพเพื่อชาติ เมื่อได้ฟังเพลงนี้ต้องหยุดยืนตรงอยู่กับที่ในอาการที่สงบ
เพลงสรรเสริญพระบารมี 
เป็นเพลงที่ใช้บรรเลงในการรับและส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  หรือผู้แทนพระองค์  เมื่อฟังเพลงนี้ต้องยืนตรงแสดงความเคารพในอาการที่สงบ
เพลงมหาชัย 
เป็นเพลงเกียรติยศใช้บรรเลงในการต้อนรับประธานในพิธีการต่าง ๆ ซึ่งมีศักดิ์ไม่ถึงเพลงสรรเสริญพระบารมี  โดยกำหนดใช้กับบุคคลดังนี้คือ  พระบรมวงศ์เธอ  สมเด็จพระราชชนนี    ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  นายกรัฐมนตรี  นายทหารที่มียศจอมพล  เมื่อฟังเพลงนี้ต้องยืนตรงแสดงความเคารพในอาการที่สงบ
เพลงมหาฤกษ์ 
เป็นเพลงที่นิยาบรรเลงเป็นเกียรติในงานพิธีต่าง ๆ เช่น  งานเปิดอาคารสถานที่  งานมงคลต่าง ๆ เมื่อฟังเพลงนี้ต้องยืนตรงในอาการที่สงบ
เพลงสาธุการ  เป็นการทำพิธีทางศาสนา  โดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนและบรรเลงเพลงสาธุการ  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าภาพที่จัดงานในครั้งนี้  เมื่อได้ฟังเพลงนี้ต้องอยู่ในความสงบ
1. เพลงสาธุการ     เป็นการทำพิธีทางศาสนา  โดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนและบรรเลงเพลงสาธุการ  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าภาพที่จัดงานในครั้งนี้  เมื่อได้ฟังเพลงนี้จะต้องอยู่ในอาการที่สงบ
2. เพลงโหมโรง      เป็นเพลงที่บรรเลงล้วนให้ชาวบ้านย่านนั้นทราบว่าบ้านนี้จะมีงานในการ